( ၃၃၂ )ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ ေပါက္ဂဏန္းမ်ား( ၃၃၂ )ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ

က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀
ဒ-၉၇၃၈၀၅


( ၃၃၂ )ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ
က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ဆုမ်ား
စ်-၄၉၇၀၂၀
ဝ-၈၅၃၂၇၆

( ၃၃၂ )ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ
က်ပ္သိန္း ၅၀၀ဆုမ်ား
ယ-၁၄၃၉၂၄
မ-၄၁၃၈၅၉
ဟ-၉၃၅၄၅၄
င-၆၇၅၁၉၄
ဌ-၄၉၃၅၈၆


( ၃၃၂ )ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ
က်ပ္သိန္း ၃၀၀ဆုမ်ား
ဆ-၄၀၁၂၁၆
ဏ-၃၀၆၅၀၂
သ-၇၂၆၅၇၁
ကဆ-၆၄၉၂၂၄
ဓ-၆၈၁၄၆၈
ကဃ-၆၄၁၇၂၂

( ၃၃၂ )ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ
က်ပ္သိန္း ၂၀၀ဆုမ်ား
ဆ-၂၆၂၅၈၉
ကင-၇၀၄၇၃၅
ရ-၃၄၃၀၃၇
စ-၁၅၄၅၀၆
ကင-၇၂၆၈၉၂
ကဂ-၄၉၁၀၅၅

လ-၈၁၆၇၅၈


( ၃၃၂ )ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ
က်ပ္သံုးသိန္းဆုမ်ား
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္
( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းငါးလံုးအစဥ္လိုက္တူ)
ဝ-၄၈၅၄၈
အ-၁၀၄၉၇
အ-၆၈၅၀၁
ကဂ-၆၀၉၄၁
ကက-၈၄၈၄၃
ကင-၇၅၆၁၇
ဇ-၄၃၁၄၉ (ဓာတ္ပံုမပါ)
ဂ-၉၅၃၁၆
ဏ-၇၀၁၁၂
စ-၁၇၇၀၂


( ၃၃၂ )ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ
က်ပ္ႏွစ္သိန္းဆုမ်ား
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္
( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းေလးလံုးအစဥ္လိုက္တူ)

စ်-၄၂၇၂
ဝ-၃၆၃၄
ထ-၆၃၁၆
န-၇၂၂၆
ကစ-၂၁၅၇
မ-၉၈၆၉
ဏ-၄၀၁၆
န-၂၆၃၇
ဍ-၇၀၆၁
ဠ-၁၈၈၁


( ၃၃၂ )ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ
က်ပ္တစ္သိန္းဆုမ်ား
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္
( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းသံုးလံုးအစဥ္လိုက္တူ)

ဍ-၁၇၃
ရ-၄၂၀
ဘ-၉၂၉
ဟ-၂၃၅
ဇ-၁၃၈
ဠ-၅၀၄
ရ-၉၁၅
ရ-၄၇၃
င-၃၄၅
Credit : T T Aung Aung 

Powered by Blogger.