အဆိုးရြားဆံုး အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Telenor က စစ္တမ္းေကာက္ယူTelenor သည္ အဆိုးရြားဆံုး အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ အေလ့အထမ်ားဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့့္ မေလးရွား ၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတို႔မွ လူဦးေရ ၄၀၁ ဦးကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာ အေကာင္းဆံုး အမႈအက်င့္ ၅ ခုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ မဟုတ္မမွန္ေသာ ေကာလာ ဟလမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္း ၊ ေလွာင္ေျပာင္က်ီစယ္ျခင္း ၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို share လုပ္ျခင္း ၊ အြန္လိုင္းဂိမ္းကစားရန္ invite မ်ားေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားလံုးမ်ား သံုးႏႈန္းျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ယခု စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေလ့လာခဲ့ ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ပါက လူမႈ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ အသံုးျပဳသူမ်ားတြင္ ဓေလ့မ်ား တူညီေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု Telenor က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ facebook အသံုးျပဳမႈ အားလံုး၏ ၆၀ ရာခိုင္နႈန္းသည္ Telenor ကြန္ရက္ေပၚတြင္ အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎တုိ႔က ေျပာဆုိထားၿပီး အသံုးျပဳသူ ၁၂ သန္းတြင္ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပံုမွန္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးသည္ စမတ္ဖုန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားၾကေၾကာင္း Telenor က ေၾကညာခဲ့သည္။
စစ္တမ္းအရ ႏိုင္ငံအားလံုးရွိ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အင္တာနက္ အလြန္အကၽြံစြဲလမ္းသူမ်ားအျဖစ္ သေဘာတူၾကၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္မူ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အင္တာနက္ အလြန္အမင္းသံုးစြဲေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမေရြး အားလံုးနီးပါး ဝန္ခံခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးဦးေရသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အနည္းငယ္ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
Powered by Blogger.