အရြယ္အလြန္ေသးငယ္ေသာ Raspberry Pi Zero အတြက္ ၅ ေဒၚလာသာ က်သင့္မည္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ အေႂကြးဝယ္ကတ္အရြယ္ Raspberry Pi ကြန္ပ်ဴတာသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္႐ံုသာမက ၂၅ ေဒၚလာျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းသက္သာမႈ၊ DIY ပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအေၾကာင့္ ေလ့လာျခင္းတို႔အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယခုအခါတြင္ ယူေက၏ Raspberry Pi Foundation က အရြယ္ပိုမိုေသးငယ္ၿပီး ၅ ေဒၚလာျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ Raspberry Pi Zro ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။
အျခားေသာ Pi ထုတ္ကုန္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ Pi Zero တြင္ keyboard, screen, mouse ႏွင့္ case တုိ႔ မပါဝင္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ၎သည္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအတိုင္း အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး 1GHz Broadcom BCM2835 processor ႏွင့္ 512MB RAM အျပင္ microSD card slot တစ္ခု၊ mini-HDMI slot တစ္ခုႏွင့္ microUSB slot ႏွစ္ခုတို႔ ပါဝင္သည္။
၎သည္ 700MHz processor ႏွင့္ 256MB RAM ပါဝင္ေသာ ပထမဦးဆံုး Pi ထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ 900MHz quad-core processor ႏွင့္ 1GB RAM ပါဝင္ေသာ Raspberry Pi 2 Model B ထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အနည္းငယ္နိမ့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း Pi Zero က အရြယ္အစား ပိုမိုေသးငယ္သည္။
Software အပိုင္းတြင္ Pi Zero ၌ Debian Linux အေျခခံ OS Raspbian ကို အသံုးျပဳထားၿပီး Scratch, Minecraft ႏွင့္ Sonic Pi ကဲ့သို႔ေသာ app မ်ား ပါဝင္သည္။
Raspberry Pi Zero ကို element14, The Pi Hut ႏွင့္ Pimoroni တို႔အပါအဝင္ ယူေက လက္လီအေရာင္းဆိုင္ အခ်ိဳ႕တြင္ ယေန႔မွစတင္ကာ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တြင္မူ Adafruit မွ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။
Ref: Mashable

Tags: 

Powered by Blogger.