ၾကက္ေတြကုိ ေႏြးေထြးေစဖုိ႔ အေႏြးထည္၀တ္စုံ ဖန္တီး      အိမ္ေမြးၾကက္မ်ား ခ်မ္းေအးသည့္အခါ မည္သုိ႔လုပ္ေပးရမည္ကုိ စုိးရိမ္စိတ္ ၀င္ေနသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၾကက္မ်ားသည္ အလြန္ေအးသည့္ ရာသီကုိႀကဳံပါက ခ်မ္းေအးတတ္ေသာေၾကာင့္ ေႏြးေထြးမူရွိရန္ အေႏြးထည္မ်ားကုိ ဖန္တီးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၾကက္မ်ား သီးသန္႔၀တ္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး။ ဆြယ္တာအေႏြးထည္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေႏြးေထြးမူကုိ ခံစားရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။  အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သည့္ (၂၅) ႏွစ္ အရြယ္ နီကုိလာႏွင့္ မိခင္ျဖစ္သူ (၅၈)ႏွစ္ အရြယ္အန္တို႔သည္ ၾကက္မ်ားအတြက္ ဆြယ္တာ အေႏြးထည္မ်ား တီထြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေဆြတာ အေႏြးထည္မ်ားသည္ ၾကက္ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ ေက်နပ္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

      နီကုိလာတီထြင္ေသာ ၾကက္အေႏြးထည္ ဆြယ္တာမ်ားကုိ ကမၻာ့အႏွံ႔မွ ၀ယ္ယူအားေပးခဲ့သည္။ ရရွိလာသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ အလွဴရန္ပုံေငြမ်ားတြင္ ျပန္အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔လွဴဒါန္းရာတြင္ ေတာင္အာဖရိကရွိ မိဘမဲ့ေက်ာင္းမ်ားကုိ အဓိကထားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၾကက္အေႏြးထည္ ဆြယ္တာမ်ားသည္ ေအးခ်မ္းမူကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး။ ဘက္ထရီတစ္လုံးကဲ့သုိ႔ အားအင္ျပည့္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နီကုိလာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Messenger News Journal
https://m.facebook.com/Messenger-News-Journal-127099574018030/
Powered by Blogger.