ျမင့္ျမတ္စြာေပးဆပ္ေနသူမ်ား


ေက်းဇူးတရားကိုသိနားလည္တဲ့

သူေတာ္ေကာင္းမွန္သမွ် ကိုယ္နဲ႔

ထိေတြ႕ပတ္သက္လာသူေတြရဲ႕

အက်ိဳးစီးပြားကိုကိုယ္စြမ္းႏိုင္တဲ့ဘက္က၊

သို႔မဟုတ္

ကိုယ္စိတ္ဝင္စားတဲ့အခန္းက႑က

အတတ္ႏိုင္ဆံုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရင္း

ေက်းဇူးတရားကို

တံု႔ျပန္ေပးဆပ္ေနၾကတာမို႔

ေလာကအတြက္ေပးဆပ္ေနၾကတဲ့

ပရဟိတသူေတာ္ေကာင္းတိုင္းကို

`ျမင့္ျမတ္စြာေပးဆပ္ေနသူမ်ား လို႔

ကမၸည္းထိုးႏိုင္ပါတယ္။

ဆရာေတာ္အ႐ွင္ဆႏၵာဓိက (ေရႊပါရမီေတာရ)
Powered by Blogger.