စစ္ေရယာဥ္ ေမယု လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား

ဂ်ပန္နွင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္အင္အားစုမ်ား၏ ထိုးစစ္ဒဏ္ကို မခံႏိုင္သျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ သည္ အိႏိၵယျပည္သို႔ ဆုတ္ခြာခဲ႔ရာ BRNVR သည္လည္း သယ္ယူႏိုင္သမွ် ပစၥည္းမ်ားသယ္ေဆာင္ကာ စု စည္းရႏိုင္သမွ်ေသာ အင္အားႏွင္႔အတူ အိႏၵိယျပည္သို႔ ေရေၾကာင္း၊ ကုန္ေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း အလ်ဥ္း သင္႔သလို ဆုတ္ခြာခဲ႔ရသည္။

အိႏၵိယျပည္သို႔ အရာရိွႏွင့္ စစ္သည္အင္အား ၁၀၀ ခန္႔လိုက္ပါသြားခဲ႔ၿပီး မာတာပင္ၿမိဳ႕တြင္ စခန္းခ်ကာ ျပန္ လည္ဖြဲ႔စည္း၍ ျပန္လည္ထိုးစစ္မဆင္မခ်င္း ေလ႔က်င္႔မႈမ်ား ဆက္လက္လုက္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ BRNVR သည္ အိႏိၵယျပည္တြင္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အထိ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ကင္းလွည့္ တုိက္ခုိက္ေရးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာျပည္အား ျပန္လည္ထုိးစစ္ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တစ္တပ္ တစ္အား ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျမန္မာျပည္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိကာ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ အိႏိၵယျပည္သုိ႔ ဆုတ္ခြာစဥ္က က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ အရာရွိႏွင့္ အရာရွိမဟုတ္သူမ်ားကုိ ျပန္လည္စု စည္း၍ ျမစ္တြင္းႏွင့္ ကမ္းရုိးတန္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သည္။ထုိစဥ္က ဗမာျပည္ ဘု ရင့္အေပ်ာ္တမ္း အရန္ေရတပ္တြင္ အင္အား ၁၅၀၀ ခန္႔ ရွိခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္လက္ေအာက္၌ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (B.I.A) ကုိ အၿမဲတမ္းတပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးၾကစဥ္ ျမန္မာျပည္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေရတပ္မေတာ္ (B.I.N) ကုိပါ ဖြဲ႔စည္းရန္ စီမံခဲ့သည္။ ေရတပ္သားေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္စုစည္းခဲ့ၿပီး အရာရွိ ၆ ဦး၊အျခားအဆင့္ ၂၄ဦး ျဖင့္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေရတပ္မေတာ္ကုိ စတင္ေမြးဖြားေပးခဲ့ သည္။ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဂ်ပန္ေရတပ္က သင္တန္းေပးၿပီး သေဘၤာငယ္မ်ားျဖင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ျမန္ မာ့ေရျပင္ ကာကြယ္ေရးကုိ တာ၀န္ယူခဲ့ရသည္။

ဗမာျပည္ ဘုရင့္အေပ်ာ္တမ္း အရန္ေရတပ္သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလဆန္း၌ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု၏ ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ထုိးစစ္ၾကီးႏွင့္အတူ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေမလ ၃ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးအား ေရေၾကာင္းမွ ၀င္ေရာက္သိမ္းပုိက္ခဲ့ရာ ၾကည္းေၾကာင္းထက္ နွစ္ပတ္ခန္႔ေစာၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္။ထုိေရေၾကာင္းခ်ီစစ္ေၾကာင္းတြင္ BRNVR အရာရွိ ၄၅ဦး နွင့္ အျခားအဆင့္ ၃၅၉ ဦး တုိ႔သည္ Fair mile ML ၉ စီးနွင့္အတူတကြ ပါ၀င္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ BRNVR ကုိ ျပန္လည္ အားျဖည္႔ဖြဲ႔စည္းရန္ စစ္သည္စုေ ဆာင္းရာ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း လူအင္အား ၁၅၀၀ ေက်ာ္မွ် လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ သည္။ ေရယာဥ္အင္အားအေနျဖင့္ Fair mile ေရယာဥ္စု တစ္ခုႏွင့္အတူ HDML ၁၃စီး ကုိ ျဗတိသွ်ေရတပ္ မွ လႊဲေျပာင္းေပး၍ စစ္ေရယာဥ္အစင္း ၃၀ အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ဗမာျပည္ ဘုရင့္အေပ်ာ္တမ္း အရန္ေရတပ္အား အရာရွိ ၇၄ ဦးႏွင့္ အျခားအဆင့္ ၇၆၃ ဦးတုိ႔ျဖင့္ အၿမဲတမ္းေရတပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ စီမံခ်က္ တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည့္ ေရတပ္၌ ဖရီဂိတ္အမ်ဳိးအစားေရယာဥ္ ၂ စီးႏွင့္ HDML ၁၃ စီး ပါ၀င္ရ မည္ဟု ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ Fair mile ေရယာဥ္မ်ားမွာ အုိမင္း ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီျဖစ္၍ တပ္ေတာ္၀င္စာ ရင္းမွ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဖရီဂိတ္မ်ား အစားထုိးရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမဆုံးဖရီဂိတ္ Frigate ေရ ယာဥ္ျဖစ္သည့္ H.M.S Fal ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္လယ္တြင္ အခမ္းအနားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္လက္ခံခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ျမန္မာျပည္ အစုိးရ ဒုတိယသဘာပတိအျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက Fal သေဘၤာမွာ စစ္အတြင္းက အမႈထမ္း ခဲ့သည္႔ အျပင္ ရခုိင္ျပည္ေမယု ျမစ္တေလွ်ာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ား ဂ်ပန္တို႔အား နွိမ္နင္းခဲ႔သည္ကုိ မေမ့ႏုိ င္သည့္အတြက္ နာမည္ထင္ရွားေစရန္ ေမယု ဟု အမည္ေျပာင္းလုိက္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ မိမိသည္ ျမန္မာ လူမ်ဳိးအေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္းျဖင့္ အခမ္းအနား၌ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ စစ္ေရယာဥ္ေမယု လႊဲေျပာင္း လက္ခံ စဥ္က ျမန္မာအမ်ဳိးသားထဲမွ ပထမဦးဆုံး စစ္ေရယာဥ္မႉးမွာ ဗုိလ္မွဴး ခင္ေမာင္ဘုိျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ ရက္ပုိင္းအလုိ ၂၄-၁၂-၄၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာျပည္ ဘုရင့္အေပ်ာ္တမ္း အ ရန္ေရတပ္အား “ဗမာ့ေရတပ္မေတာ္” အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေ နေသာ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ဘုိသည္ ဗမာျပည္ ဘုရင့္အေပ်ာ္တမ္း အရန္ေရတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဂၤလိပ္ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေကအက္စ္လုိင္းထံမွ လႊဲေၿပာင္း လက္ခံခဲ့သည္။ ဒုတိ ယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ဘုိသည္ ၁၉၄၅ ခု နွစ္ဆန္း၌ ုျမန္မာျပည္အား ျပန္လည္ထုိးစစ္ဆင္ခ်ိန္ ရခုိင္ျပည္ ေမ ယုျမစ္၀ွမ္း၌ စစ္ေရးစြမ္းေဆာင္မႈ မ်ားစြာရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

လႊဲေျပာင္းလက္ခံရာ၌ စစ္သည္အင္အား၊ ေရယာဥ္အင္အား၊ လက္နက္အင္အား အစရွိသည္တုိ႔ပါ၀င္ရာ စစ္ေရယာဥ္ ေမယု နွင့္ တုိက္ေရယာဥ္ ၁၂ စီးသာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့၏။ က်န္တုိက္ေရယာဥ္မ်ားကုိမႈ အုိမင္း ယုိယြင္း ပ်က္စီးေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပလ်က္ လႊဲေၿပာင္းေပးအပ္ရာ၌ မထည္႔သြင္းဘဲ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့၏။ လက္ခံရရွိေသာတုိက္ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ Harbour Defence Motor Launches (HDMLs) မ်ားကုိ ေနာင္တြင္ Motor Gun Boats (MGBs) မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ လူအင္အားအေနျဖင့္ နူတ္ထြက္ခြင့္ မ်ား ေပးလုိက္၍ စစ္သည္ ၄၀၀ ေက်ာ္ ၅၀၀ ခန္႔သာ က်န္ခဲ့ေပသည္။ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ အေျခအေနဆုိးမ်ားေၾကာင့္ ဗမာ့ ေရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္သည္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေရယာဥ္တုိးခ်ဲ႕ျခင္း ၊ ကမ္းတက္တုိက္ခုိက္ေရးတပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ေရယာဥ္ငယ္မ်ားအား လက္နက္ငယ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဒသႏၲရ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး နုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။

ဗမာ့ ေရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပထမဆုံးဆင္ႏႊဲရေသာ စစ္ဆင္ေရးမွာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ဖ်ာပုံနယ္ တ၀ုိက္၌ ထႀကြေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ နွိမ္နင္းေ သာတုိက္ ပြဲျဖစ္သည္။ ဒုတိယစစ္ဆင္ေရးတာ၀န္မွာ ပဲခူးနယ္တစ္၀ုိက္ က၀၊ ခရမ္း၊ ျမစ္က်ဳိး၊ အေၿပာင္ရြာ မ်ား တြင္ U.B ေရယာဥ္မ်ားေပၚ ေအာ္လီကြန္ စက္အေျမာက္ တင္လ်က္ ကြန္ျမဴနစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အား ေခ်မႈန္းေသာ တုိက္ပြဲျဖစ္သည္။ တဖန္ မႏၱေလးႏွင့္ သရက္ၿမဳိ႕ကုိ အေျချပဳလ်က္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ ပုိင္းႏွင့္ အလယ္ပုိင္းမ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ နွိမ္နင္းေရးမ်ား လုပ္ရသည့္အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တ၀ုိက္ ေသာင္း က်န္းေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗမာ့ ေရတပ္မေတာ္၌ စစ္သည္အင္အား ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိ၍ စစ္ေရယာဥ္အင္အား အေနနွင့္ တုိက္ေရယာဥ္မ်ား၊ ျမစ္တြင္း တုိက္ေရယာဥ္ႏွင့္ နွစ္ထပ္သေဘၤာမ်ား၊ လက္နက္တပ္ဆင္ထားေသာ U.B တုိက္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကမ္းတက္တပ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈကုိ လက္နက္ႀကီးမ်ား နွင့္အတူ ေရွ႕တန္းမွေန၍ ၾကည္းတပ္၊ ေလတပ္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ တုိက္ခုိက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၾကသည္။ေရေ ၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျမစ္ေၾကာင္းပိတ္ဆုိ႔ရွင္းလင္းမႈမ်ား၊ ျမစ္ေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္ သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကရသည္။ ၾကည္းေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ား တြင္ ၄၀ မမ အေျမာက္မ်ား၊ ၂၀ မမ အေျမာက္မ်ားကုိ ဘီးတပ္ယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္လ်က္ ရန္သူမ်ား အား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ သယ္ယူပုိ႔ေ ဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သည္။ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္ ေရတပ္ကုိ အဘက္ဘက္မွ က်ားကန္တည္ေဆာက္ခဲ့၇ာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ နွိမ္နင္းေရးကာလတြင္ ဗမာ့ ေရတပ္မေတာ္သည္ အင္အားအရ လည္းေကာင္း၊ အေတြ႔အႀကဳံအရ လည္းေကာင္း မ်ားစြာ တုိးတက္ခုိင္မာလာခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ မ်ားသည္ နုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံး ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ ေရတပ္သည္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)နွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ တစ္ဘက္ တစ္လမ္းမွ တုိက္ပြဲမ်ားစြာကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ တုိက္ပြဲမ်ား၊ ရခုိင္ကမ္းရုိးတန္း တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တနသၤာရီကမ္းရုိးတန္း မ်ားစြာကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

Myanmar Navy
Powered by Blogger.