သြားကိုက္ သြားနာ ေပ်ာက္ကင္းလိုလ်ွင္

သြားကိုက္ သြားနာ သြားပိုးစားေရစီးကမ္းၿပိဳစသည့္သြားေ၀ဒနာအမ်ိဳးမိ်ဳးကို
သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစရန္ဖန္းခါးသီးအစို{သို႔မဟုတ္ }
ဖန္းခါးသီးအေျခာက္{၃}လံုးခန္႔ကိုထုေထာင္းပါ....။
.
ေလးညႇင္းပြင့္{၃}ပြင့္ခန္႔ေရာ၍ထုေထာင္းပါ။
ဆားအနည္းငယ္လဲထည့္ေပးပါ။ဖန္းခါးသီး ေလးညႇင္းပြင့္
ထုေထာင္းၿပီးသားအဖတ္မ်ားကိုဖန္ခြက္ႀကီးတြင္ထည့္၍
ေရေႏြးက်က္က်က္ဆူေလာင္းထည့္ပါ။
.
ဖန္ခြက္ႀကီးတစ္၀က္ေရေႏြးခန္႔ေလာင္းထည့္ပါ။
ဖန္ခြက္အဖံုးပိတ္ထားပါ။အနည္းငယ္အေအးခံကာ
ပလုတ္က်င္း၍ရေလာက္ေသာအခ်ိန္တြင္ ဖန္းခါးသီး ေလးညႇင္းပြင့္
ဆား ေရာစပ္ထားေသာေရေႏြးျဖင့္ပလုတ္က်င္းေပးပါ။
.
မၾကာခဏျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္သြားကိုက္ သြားနာ ေရစီးကမ္းၿပိဳ
သြားပိုးစားျခင္းေ၀ဒနာမ်ားသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစတယ္လို႔
ဆိုပါတယ္.. .....။
.
သြားပိုးေပါက္အတြင္းသို႔ဖန္ခါးသီး ေလးညႇင္းပြင့္ ဆားေရာစပ္ထားေသာ ျပဳတ္ဖတ္ကေလးမ်ားကို{၃}မိနစ္ခန္႔ထည့္ေပးပါ။ေက်ာက္ခ်ဥ္မွဳန္႔ထည့္ေပးထားပါက
သြားပိုးစား သြားကိုက္ ေ၀ဒနာေပ်ာက္ကင္းေစတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
.
ဖန္းခါးသီး ေလးညႇင္းပြင့္ ဆားေက်ာက္ခ်ဥ္မွဳန္႔ကေလးမ်ာကို
ထုေထာင္းေရာေႏွာ၍ေရေႏြက်က္က်က္ဆူထည့္ထား
ေသာ အေအးခံအရည္ကိုငံုေပးပါက သြားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ေ၀ဒနာ အမ်ိဳးမိ်ဳး သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားေစတယ္လို႔
ဆိုပါတယ္........။
က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္
Powered by Blogger.