ဘဂါၤလီမ်ား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အေပၚ စီစစ္မႈကုိ ကန္႔ကြက္ျခင္းက ဥပေဒကုိ နားမလည္၍ျဖစ္ဟု ဒုဝန္ႀကီးဆုိ

ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈ ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒက်င့္သုံးမႈတြင္ ဥပေဒအယူအဆမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ တည္ဆဲျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒအား ေသခ်ာစြာ နည္းလည္သေဘာေပါက္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ဟု လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ ့အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာဆုိ လုိက္သည္။

ဘဂၤါလီမ်ားအား ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာနုိင္ငံသားဥပေဒျဖင့္ ႏိုင္ငံသားဟုတ္/မဟုတ္စိစစ္ရာတြင္ ဖ်က္သိမ္းျပီးျဖစ္သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒပုဒ္မအခ်ဳိ႕ကုိ အဓိကေဇာင္းေပးၿပီး စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူ (၁၀၅၃) ဦးက မေက်နပ္၍ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္ကုိ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚခင္ေစာေဝက ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သုိ ့လိပ္မူတင္ျပခဲ့ျခင္းအေပၚ ဒုဝန္ၾကီးက ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္သုိ ့ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္က လာေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ဆုံးျဖတ္ေပးရသည့္ ဗဟုိအဖြဲ႔သည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ ့အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန စသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုဝန္ၾကီး ဦး၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒကုိ၏ အႏွစ္သာရကုိ ထိခိုက္မႈရွိ၊ မရွိကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမရွိဘဲ အတင္းအၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမည္ဆုိပါက ဘဂၤါလီဟူသမွ် ႏုိင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ အလြယ္တကူျဖစ္လာမည့္အေရးကုိ ေဒသခံရခုိင္ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား အလြန္စုိးရိမ္ေေသာကရွိေနၾကသည္ဟု ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံသုိ ့လိပ္မူတင္ျပခဲ့သည့္စာတြင္ပါရွိသည္။

ဘဂၤါလီမ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈစိစစ္ျခင္းကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မ-၆၅ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ယူထား သူမ်ား၊ ေဒသခံရခုိင္တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ တင္ျပမႈအေပၚ ႏိုင္ငံသားဟုတ္/မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္ဟု ဒုဝန္ႀကီး ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

============

Mizzima - News in Burmese

http://mizzimaburmese.com/article/7813
Powered by Blogger.