ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ မိသားစုတိုဘဝ

Personality ေကာင္းတဲ့သူဟာ -
အိမ္ေထာင္က်ရင္လည္း အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚ သေဘာထားမွန္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးတယ္။ 
ေလးစားမွု ရွိတယ္။ စစ္မွန္ျပီး ရုိးသားပြင့္လင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရး ရွိတယ္။ 

အိမ္ေထာင္ဖက္ ႏွစ္ေယာက္လံုး Personality ေကာင္းရင္ေတာ့ အင္မတန္ သာယာတဲ့ အိမ္ေထာင္
ေရးျဖစ္ျပီး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳမယ္။

သားသမီး ရလာတဲ့အခါမွာလည္း သားသမီးအေပၚ မွန္ကန္တဲ့ စိတ္နဲ ့ ခ်စ္တတ္တယ္။ သားသမီးရဲ ့
အရည္အခ်င္းေတြ အျမင့္မားဆံုးထြက္ေအာင္ အေထာက္အကူေပးနိုင္တယ္။

မိဘေတြရဲ ့ Personality ဟာ သားသမီးေတြအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွု အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ဘယ္လို
အရည္အေသြးရွိတဲ့ သားသမီးေတြ ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာ မိဘေတြရဲ့ Personality ေပၚမွာ အမ်ားႀကီး
မူတည္တယ္။

Dhamma Danã Source ►
https://web.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm/photos/a.727165990626749.10
Powered by Blogger.