~ပန္ကာႏွင့္အိပ္စက္ျခင္း~

အိပ္မေပ်ာ္သူမ်ားအတြက္ ပန္ကာႏွင့္အိပ္စက္ျခင္းက ညင္သာစြာ လႈပ္သိပ္ေစသလို ျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားက လူ တစ္ေယာက္၏က်န္းမာေရးကို ထိ ခိုက္ေစသည္။ အိပ္စက္သူ၏ အသက္ အရြယ္ေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားေသာ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ
ေစသည္။ အခ်ိဳ႕က လက္ကပ္ျခင္း၊ ႏွာေစးျခင္း၊ ေက်ာေအာင့္ျခင္း၊ အဆုတ္အေအးမိျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ ျခင္း၊ ဇက္ခိုင္ျခင္း၊ ေျခေထာက္
မ်ား ေလးျခင္းစသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပား တတ္သည္။ ထို႔အျပင္-
(၁)အသံ
ပန္ကာမွ ထြက္ေသာအ သံေၾကာင့္ အိပ္ခ်ိန္တြင္ ေႏွာင္ယွက္ မႈအေသးအမႊားကို ျဖစ္ေစသည္။ ပန္ကာအေသးမ်ားက ေႏွာင့္ယွက္ မႈနည္းေသာ္လည္း၊ မ်က္ႏွာက်က္ ပန္ကာမ်ိဳးက မိမိ၏အိ္ပ္ခ်ိန္ကို အေနွာင့္အယွက္ပို၍ ျဖစ္ေစသည္။
(၂)႐ုတ္တရက္ကေလးမ်ားေသဆံုးမႈမ်ား
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္အရ ကေလးအိပ္ ခန္းတြင္ ပန္ကာႏွင့္အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား ၇၀%ခန္႔ က်န္းမာ ေရးထိခိုက္ေစျခင္း ၊ ေသဆံုးျခင္းတို႔ ကို ျဖစ္ေစသည္ဟု သိရသည္။ အခန္းတြင္း ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဒ္မ်ားကို ျပင္ပသို႔ ထုတ္ပစ္ႏိုင္ျခင္းအား တားဆီး
သလို ျဖစ္ရၿပီး ကေလးမ်ား အသက္ရွဴသြင္းျခင္း စနစ္ကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု သိရသည္။
(၃)ေျခာက္ေသြ႕ေသာေလ
ပန္ကာမွ ေလကို ေျခာက္ ေသြ႕ေစသျဖင့္ အိပ္စက္သူမ်ားသည္ ယင္းေလေၾကာင့္ ပါးစပ္မွ ေလျပြန္ကို ေျခာက္ေသြ႕ေစၿပီး ေရဆာေစသျဖင့္ အျပည့္အဝ အိပ္စက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။
(၄)ဦးေခါင္းခြံအတြင္းရွိ ေလ လမ္း ေၾကာင္း
ေန႔အခ်ိန္ ပန္ကာတြင္ ဖုန္မ်ားကပ္ညႇိေလ့ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ ၍ ပန္ကာကို ဖြင့္လိုက္ေသာအခါ ဖုန္ကပ္ေနေသာပန္ကာမွ ေလမ်ား ကို အိပ္စက္သူ၏ ဦးေခါင္းခြံတြင္ ႏွာေခါင္းေပါက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ထား ေသာဦးေခါင္းအတြင္း ေလလမ္း ေၾကာင္းကို ပိတ္ေစသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပန္ကာမ်ားကို ပံုမွန္ေဆးေၾကာေပး သင့္သည္။
post by နွင္းဆီဖူးေလးမ်ား-Love BUDS
Powered by Blogger.