သံုးပါတီၫြန္႔ေပါင္းလား ျပည္ေထာင္စုၫြန္႔ေပါင္းလား


ၫႊန္႔ေပါင္းႏိုင္ငံေရးသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ပါလီမန္ ဒီမို ကေရစီစနစ္တို႔တြင္ အေရးပါေလ့ရွိသည္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦးကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္္အညီ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၫြန္႔ေပါင္းႏိုင္ငံေရးသည္ ပိုမိုေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ၫြန္႔ေပါင္းႏိုင္ငံေရးသည္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရး၊ လႊတ္ေတာ္ တြင္းအသာစီးရေရးတို႔ႏွင့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ဆက္စပ္ေလ့ရွိသည္။ သံုးပါတီထက္မနည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မည့္ ၫြန္႔ေပါင္းႏိုင္ငံေရးသည္သာ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ႏိုင္ငံေရး ထြက္ရပ္လမ္းဆီလမ္းျပႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

၂၀၁၅ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အမ်ားစု အႏိုင္ရရွိေသာပါ တီ(သို႔မဟုတ္)ပါတီအစုအဖြဲ႕ သည္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမ႑ိဳင္တို႔ကို ပဲ့ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ ရန္ ၁၀ ရက္အလိုကာလအထိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ခုနစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၄ ေနရာ တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦး ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉၁ ဦးတို႔ ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၂၉ ဦး၏ ေထာက္ခံမႈကိုရရွိမည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ ပါတီ (သို႔မဟုတ္) ပါတီအစုအဖြဲ႕သည္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္ၾကပ္မတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္အတည္ျပဳစာရင္းအရ အာ ဏာရျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၁,၁၂၈ ဦး၊ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁,၁၃၀ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼ တမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီတို႔ အၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ အႀကိတ္ အနယ္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေရးအရ စီး ခ်င္းထုိးရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေန ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးခုနစ္ခု၌ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၂၉၁ ဦးအနက္ အမ်ားစုကုိ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိေရးတြင္ မဲမျပားေရးႏွင့္ပယ္မဲနည္းေရးကို မျဖစ္မေန အေလးေပးရမည္ျဖစ္ သည္။ ရန္ဘက္အသြင္မေဆာင္ ေသာ၊ မိတ္ဖက္အသြင္ေဆာင္ ေသာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးဗ်ဴဟာ မ်ားႏွင့္အတူ မိတ္ဖက္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းအႏိုင္ရရွိလွ်င္ မိမိ ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အႏိုင္ရရွိသည့္အလား အျပည့္ အဝနားလည္လက္ခံသည္အထိ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျမာ္အျမင္ႀကီး၊ သေဘာထားႀကီး၊ ရင့္က်က္ႏိုင္ ေရးဦးစားေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အာဏာရျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ သည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ား သည္။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္မ်ားသည္ ၾကားက်က်ရပ္ တည္လ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ဆႏၵ သေဘာထားႏွင့္ ထပ္တူရပ္တည္ ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား သည္ ျပည္သူကိုပို၍ မ်က္ႏွာမူ လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ ပြဲမတိုင္မီ၊ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီး မ်ားအေနျဖင့္ အာဏာရျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ မည့္ေျခလွမ္းမ်ားသည္ အာဏာရ ပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရး၏စိုးရိမ္ေရမွတ္ကို ေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟုသံုးသပ္ႏိုင္ သည္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကိုရရွိ ႏိုင္ရန္ မေရရာမေသခ်ာသည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ မိတ္ဖက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ေရြး ေကာက္ပြဲအလြန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည့္လမ္းကို မျဖစ္မေန ေဖာက္ထားသင့္သည္။ ဒီခ်ဳပ္ သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္သံုးရာေက်ာ္အႏိုင္ ရရွိေရးကိုဦးတည္လ်က္ စီမံခ်က္ ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(က်ားေခါင္းပါတီ)၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ မြန္ အမ်ဳိးသားပါတီအပါအဝင္ မိတ္ဖက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲအလြန္အစိုးရမ်ားႏွင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းႏိုင္မည့္အလားအလာကို ရည္မွန္းခ်က္ထားလ်က္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္မိတ္ဖက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ဦး ေဆာင္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း လ်က္ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရအစစ္အမွန္ဖြဲ႕စည္းလာႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိတ္ ဖက္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္းႏိုင္ငံေရးကို မ်က္ကြယ္ ျပဳ၍မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ျပည္နယ္မ်ားအေျချပဳ ေရြး ေကာက္ခံျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၇ ဦးရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို မဲဆႏၵနယ္ခုနစ္ခုတြင္ က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိ သျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀ ဦးအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ရွမး္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အေျချပဳ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈၉ ေနရာသည္ ထက္ဝက္နီးပါးရွိ သည့္အေလ်ာက္အေရးပါသည္။ ဒီခ်ဳပ္၏ မိတ္ဖက္တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ အေျချပဳ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ နီးပါး အႏုိင္ရရွိမည္ဆိုလွ်င္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံ ေရးတို႔တြင္ အသာစီးရလာႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၆၀ ေနရာတြင္ ရွမ္းတိုင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (က်ားေခါင္းပါတီ)အေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀ ေနရာ အႏိုင္ ရရွိဖြယ္ရွိၿပီး ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ သည္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခ ျပဳမဲဆႏၵနယ္ ၂၉ ေနရာအနက္ ေနရာ ၂၀ တြင္ အႏုိင္ရရွိႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (က်ားေခါင္းပါတီ)ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီတို႔အေနျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္အႏိုင္ရရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္တြဲပူေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တို႔ကိုပဲ့ကိုင္၊ ထိန္းေက်ာင္း၊ စိုးမိုးႏိုင္ေရးဗ်ဴဟာ ေျမာက္ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္လာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေရြး ေကာက္ပြဲအလြန္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲသည္ ပိုမိုစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္၊ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလတြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(က်ားေခါင္းပါတီ)၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီတို႔ႏွင့္ သံုးပါတီ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး၊ က်ား ေခါင္းပါတီ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ အပါအဝင္ မိတ္ဖက္တုိင္းရင္း သားပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးတုိ႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလ ကတည္းက ေရရွည္အျမင္ရွိရွိ ဗ်ဴ ဟာေျမာက္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလဝယ္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုကို မ်က္ႏွာမူသည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ေပၚထြက္လာႏုိင္ေျခရွိပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးတိုက္တြန္းေဆာ္ၾသ လိုက္ရပါသည္။ 

============

7Day News Journal

http://www.7daydaily.com/story/49850
Powered by Blogger.