အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အင္တာနက္ သုံးစြဲမႈ

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အင္တာနက္ သုံးစြဲမႈ၏ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အင္တာနက္ အလြန္အကြၽံ စြဲလမ္းသူမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳခ်ိန္ ပိုမ်ားဟု Navigating The Digital World ၏ ေဒသအလိုက္ စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပ

===================
===================

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အင္တာနက္ သုံးစြဲမႈ၏ ၆၇ ရာခိိုင္ႏႈန္းမွာ အင္တာနက္ အလြန္အကြၽံ စြဲလမ္းသူမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳခ်ိန္ ပိုမိုမ်ားဟု Navigating The Digital Word ၏ ေဒသအလိုက္စစ္တမ္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံံမွ Pen Schoen Berland ဟုေခၚေသာ လူမႈသုေတသန ကုမၸဏီတစ္ခုမွ အဆိုပါ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေလ့လာမႈအား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံမွ လူဦးေရ အေယာက္ ၁၀၀၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လူဦးေရ အေယာက္ ၁၀၀၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ လူဦးေရ အေယာက္ ၁၀၀ ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ လူဥ္ီးေရ အေယာက္ ၁၀၀ စုစုေပါင္း အေယာက္ ၄၀၀ ကို ေမးျမန္းၿပီး စစ္တမ္း ေကာက္ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္း၏ ရလဒ္တြင္ အာရွေဒသ၏ အျမင္သည္ ထပ္တူနီးပါး က်ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ မတူကြဲျပားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပမာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အြန္လိုင္းတြင္ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုျခင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္စရာ အေကာင္းဆုံးအခ်က္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံမွလည္း ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ထုိနည္းတူစြာ ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ စိတ္အေနွာင့္အယွက္ ျဖစ္စရာအခ်က္ျဖင့္ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ေျဖဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလိုမ်ိဳး စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းဟာ အင္တာနက္ဟာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ေပ်ာ္၀င္ေနတဲ့ အိုးတစ္အိုးဆိုတာ ျပသလိုက္တာပဲ။ အခုလို စစ္တမ္း ေကာက္ယူလိုက္တဲ့အခါ ကိုယ္ေတြလို အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈ ပိုမိုရရွိလာေစဖို႔ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ အြန္လိုင္းအမူအက်င့္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလ့လာလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္” ဟုTelenor Digital As မွ VP Haed of Patnership ျဖစ္သူ Karianne Melleby က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္နာရီႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ နာရီ ၇၃၀ အထိ အသုံးျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးအားလုံး ပါ၀င္သည့္ ဆန္းစစ္မႈတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ အင္တာနက္ကို တစ္ရက္လွ်င္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အသုံးျပဳေၾကာင္း ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခု စစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မပါ၀င္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမႈဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အသုံးျပဳမႈ အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ျမင့္မားသည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေလ့လာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက လူမႈဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အသုံးျပဳသူမ်ားတြင္ အင္တာနက္ဓေလ့ တူညီမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

Writer:
ေစာရည္နႏၵာ

============

Eleven Media Group
Powered by Blogger.