မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ ေလာဘမႀကီးႏွင့္တရားေတာ္


*ေလာဘမႀကီးႏွင့္:::ဤေလာဘတရားသည္အက်ဳိးမ့ဲကိုျဖစ္ေစ၏

*ေလာဘသည္ ကုသိုလ္စိတ္ကိုဖ်က္စီးတတ္၏

*ဤေလာဘကို အေၾကာင္းျပဳကာ စိတ္သႏၲန္အစဥ္၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္မေအး ေဘးႀကီးျဖစ္ႏူိင္၏ ထိုအေၾကာင္းကို လူအအေပါင္းကား မသိျမင္ေခ်။

*တက္မက္သူသည္ အက်ဳိးအေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာမသိျမင္ႏုိင္ သတၲဝါကို ေလာဘတရား လြမ္းမိုးႏွိပ္စက္ေသာအခါ အမိုက္အေမွာင္ႀကီး အတိျဖစ္၍ ေနဘိ၏။
(မဟာဗုဒၶဝင္ စတုတၴတြဲ ၁၇၈)
#PannPwint
Powered by Blogger.