တိုက္ရိုက္ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပရိသတ္မ်ားအား အသိေပးျခင္း


အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ေဟာေျပာမႈကို Eleven Media Group ၏ Web TV ၀န္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္သြားရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားစီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အင္တာနက္ကြန္ရက္ပိုင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည့္အတြက္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္အစား အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံု ဗီဒီယိုဖုိင္ကို ထုတ္လႊင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
============
Eleven Media Group
ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
Powered by Blogger.