နံနက္စာမစားမီ ကာယေလ့က်င့္ခန္း လုပ္လွ်င္ ကိုယ္တြင္းအဆီ ၂၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းနီပါ ေလ်ာ့က်ႏုိင္

နံနက္စာမစားမီ ကာယေလ့က်င့္ခန္း လုပ္လွ်င္ ကိုယ္တြင္းအဆီ ၂၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းနီပါ ေလ်ာ့က်ႏုိင္ေႀကာင္း ေလ့လာေတြ ့ရွိရေႀကာင္း သိရသည္ ။
ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ေနာ္သမ္ဘရီယာ တကၠသုိလ္မွ ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ကာယေလ့က်င့္ခန္း ပုံမွန္ၿပဳလုပ္သူမ်ားနွင့္ လုံးဝ မၿပဳလုပ္သူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ ့၏ က်န္းမာေရးအေၿခအေနကုိ သုေတသနၿပဳေလ့လာခဲ့့ရာမွ ယင္းကဲ့သုိ ့ ေတြ ့ရွိခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေႀကာင့္ ၿဗိတိသွ် သုေတသီ ဂ်ိန္းစ္ဒနိစ္ကရွင္းလင္းေၿပာႀကားသည္ ။
ယခင္ကလည္း အလားတူ သုေတသနကုိ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုတြင္ ၿပဳလုပ္ခဲဖူးရာ နံနက္ ၁၀ နာရီ မတုိင္မီ ကာယေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူမ်ားသည္ ေန ့လယ္စာစားသုံးမွဳ ပမာဏ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ကုိ ေတြ ့ရွိခဲ့ဖူးေႀကာင့္ သိရသည္ ။
Mg Mandalay
Powered by Blogger.