အပယ္ရတနာ ဘုရားသမိုင္းေႀကာင္းအပယ္ရတနာ ဂူဘုရားသည္ သီဟုိဠ္ပံု လုိဏ္တစ္ဆင့္ ဂူဘုရားျဖစ္ၿပီး
ခရစ္ (၁၁) ရာစုေႏွာင္းတြင္ က်န္စစ္သားမင္းႏွင့္
အပယ္ရတနာမိဖုရားတို႔ တည္ခဲ့သည္။က်န္စစ္သားသည္
ေစာလူးမင္းရန္ေၾကာင့္ ျမင္းပါရြာအနီး ပုန္းေအာင္းေနရစဥ္
ဇနီးျဖစ္သူ အပယ္ရတနာက သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ထမင္းပုိ႔ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
က်န္စစ္သား ပုဂံထီးနန္း ရရွိၿပီးေနာက္ အပယ္ရတနာမိဖုရား ထမင္းလာပုိ႔ရာ
အရပ္၌ အမွတ္တရအျဖစ္ အပယ္ရတနာဘုရား ကုိတည္ခဲ့သည္။
အပယ္ရတနာဘုရား တုိက္မအထက္တြင္ ပစၥယာ အဆင့္မ်ား၊
မုိးေလ်ာမ်ား၊ ေထာင့္ေစတီမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး
ေခါင္းေလာင္းပံု သပိတ္ေမွာက္ အထက္တြင္ ဖ႐ံုတံုးခံ၍
ေဖာင္းရစ္ အထြတ္ေစတီ ရွိသည္။အပယ္ရတနာဘုရားရွိ
နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားတြင္ မဟာယာန (ႀကီးေသာယာဥ္)
ဂုိဏ္းဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴအယူ၀ါဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပံုမ်ားကုိ
အျခားဘုရား မ်ားထက္ ပုိမုိေတြ႕ရသည္။ ဘုရားတြင္
မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေဗာဓိသတၱ / အ၀ေလာကိေတသြာရ
(ေလာကနာထ) သည္ ၾကာပြင့္ေပၚထုိင္ၿပီး လက္ယာလက္တြင္
ၾကာပြင့္ကိုင္ကာ လက္၀ဲလက္မွာ ၀၇ဒမုျဒာ အေနအထားျဖင့္
ေရးဆဲြထားသည့္ ပံုမ်ား၊ ထုိင္ေနသည့္ နတ္႐ုပ္ပံုမ်ား၊ မတ္တပ္ရပ္
နတ္႐ုပ္ပံုမ်ား၊ ဂူေပါက္တန္း အသီးသီးတြင္ ဗုဒၶပံု၊ ရေသ့ပံုမ်ား၊
စၾကၤအတြင္း ပတ္လမ္း အျပင္နံရံအေပၚဘက္တြင္ အ႐ုိးတပ္ စက္၀ုိင္းမ်ားအတြင္း
ျဗဟၼာ၊ သီ၀၊ ဗိႆႏုိး ပံုမ်ားႏွင့္ အ၀င္ခန္းမေဆာင္တြင္
ေရွးမြန္ဘာသာျဖင့္ ကမၸည္းမင္စာ ေရးထုိးထားသည့္
ဗုဒၶ၀င္ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ား ရွိသည္။
အပယ္ရတနာဘုရားတြင္ဇာျပတင္းေပါက္ တပ္ဆင္ထားသည္ကုိ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

http://aung-myay.blogspot.com မွ ခံစားမွ်ေ၀သည္။
အားလံုး ဗဟုသုတရႀကျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္း ေျမ့ႀကပါေစ.....
Powered by Blogger.