' ပန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ''(အဂၤလိပ္အမည္မ်ား)

(၁) စံပယ္ပန္း = Jasmine

(၂) ႏွင္းဆီပန္း = Rose

(၃) သစ္ခြပန္း = Orchid

(၄) ၾကာပန္း = Lotus (or ) Water- lily

(၅) ႏွင္းပန္း = Lily

(၆) သဇင္ပန္း = Tiger-lady

(၇) ထပ္တရာပန္း = Marigold

(၈) ေဒါနပန္း = Wormwood

(၉) ေဆာင္ေတာ္ကူးပန္း = Vervain (or) Bridal bouquet

(၁၀) ပိေတာက္ပန္း = Gumkino flower

(၁၁) စိန္ျခယ္ပန္း = Golden coreopsis

(၁၂) ေမၿမိဳ႕ပန္း = Aster

(၁၃) ဇီဇဝါပန္း = Gardenia

(၁၄) ေနၾကာပန္း = Sunflower

(၁၅) ခ်ယ္ရီပန္း = Cherry

(၁၆) ေဒလီယာပန္း = Dahlia

(၁၇) ညေမႊးပန္း = Queen of the night

(၁၈) စိန္ပန္း = Gold mohur

(၁၉) ေခါင္ရမ္းပန္း = Hibiscus (or ) Shoe flower

(၂၀) ငုပန္း= Laburnum

(၂၁) ခေရပန္း = Star-flower

(၂၂) ေဗဒါပန္း = Water-hyacinth

(၂၃) ေသာ္ကပန္း = Golden shower

(၂၄) ခြါညိဳပန္း = Clematis

(၂၅) ေဒစီပန္း = Daisy

(၂၆) သခြတ္ပန္း = Trumpet flower

(၂၇) ေခါင္းေလာင္းပန္း = Canterbury bell-flower

(၂၈) ႏြယ္သာကီပန္း = Oleander

(၂၉) ကုမုျဒာၾကာပန္း = Kumudra waterlily

(၃၀) ပုန္းညက္ပန္း = Alexandrian laurel

(၃၁) ဖေယာင္းပန္း = Yellow oleander

(၃၂) က့ံေကာ္ပန္း = Mesua ferrea

(၃၃) ငုဝါပန္း = Casssiafistula

(၃၄) ျမတ္ေလးပန္း = Star ipomea

(၃၅) မိုးမခပန္း = Salitetrasperma

(၃၆) မေလးပန္း = Spanish jasmine

(၃၇) ေႂကြပန္း = Begonia

(၃၈) တိုက္ပန္း = Antigonum (or) Coralvine

(၃၉) ေရႊပန္း = Yellow ginge lily

(၄၀) ေငြပန္း = White waxy flower

(၄၁) ပိန္းပန္း = Anthurium

(၄၂) ဇြန္ပန္း = Small jasmine

(၄၃) ဒန္းပန္း = Balsam flower

(၄၄) စကားဝါပန္း = Yellow champac

(၄၅) စကားျဖဴပန္း = White champak

(၄၆) ေတာင္ဇလပ္ပန္း = Rhododendron

(၄၇) ေဇာ္ေမြွးပန္း = Carnation

(၄၈) သစၥာပန္း = Gladiola

(၄၉)ဂႏၶမာပန္း=Chrysanthemum

(၅၀) ခတၲာပန္း = Tulip

(၅၁) ပုဏၰရိတ္ပန္း = Lxora

(၅၂) စကၠဴပန္း = Bougainvillaea

(၅၃) စႏၵကူးပန္း = Sandal wood flower

(၅၄) တိုက္ကပ္ႏြယ္ပန္း = Ivy flower

(၅၅) ေဒါင္းဖန္ဝါပန္း = Zinnia

(၅၆) အင္ၾကင္းပန္း = Religiosa

(၅၇) တ႐ုတ္စကားပန္း = Frangipani

(၅၈) ရြက္လွ= Croton

(၅၉) ဂမုန္း = Johnuil

(၆၀) ဂမုန္းသစ္ခြ = Slipper orchid

(၆၁) ခိုင္ေရႊဝါ = Golden rod

(၆၂) သရဖီ = Callophillum amoenum

(၆၃) နန္းလံုးႀကိဳင္ = Vachellia

(၆၄) ၾကက္႐ုန္း = Arabian jasmine

(၆၅) သေျပရြက္မ်ား = Eugenia leaves

(၆၆) ဗုဒၶံ သရဏံ = Canna

Credit By : The Best English For
လူတိုင္းအတြက္ အဂၤလိပ္စာ
Powered by Blogger.