မသန္စြမ္း ျဖစ္သြားတဲ့ခ်စ္သူကုိ တစ္သက္လုံး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မယ့္သူ      တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ မသန္စြမ္း ျဖစ္သြားသည့္ ခ်စ္သူျဖစ္သူကုိ စြန္႔လႊတ္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ တစ္သက္လုံး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္သြားေသာေၾကာင့္ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။
      ခ်စ္သူျဖစ္သူသည္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ တစ္သက္လုံး လမ္းေလွ်ာက္ ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သြားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားသျဖင့္ ယင္းအမ်ဳိးသမီး၏ စိတ္ဓာတ္ကုိ ေလးစားခဲ့ၾကသည္။ အသက္ (၂၅)ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ခ်န္ႏွင့္ အသက္ (၂၃)ႏွစ္ အရြယ္ရွိ နန္နန္တုိ႔သည္ တရား၀င္ လက္ထပ္ပဲြမတုိင္မီ တစ္ရက္အလုိတြင္ ကံဆုိးမႈျဖင့္ ႀကဳံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ခ်န္သည္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈ ႀကဳံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
      ခ်န္သည္  မတ္လ(၃၀) တြင္ တရား၀င္ လက္ထပ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ မတ္လ(၂၉) တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ ႀကဳံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ လက္ထပ္ပဲြကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္း မရွိသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူမ်ားက မသန္စြမ္းျဖစ္သြားသည့္ ခ်န္ကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ နန္နန္ကုိ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္က လက္ခံျခင္းမရွိဘဲ လက္ထပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသူ အနားမွာ တစ္သက္လုံး ေနထုိင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ နန္နန္သည္ ေခ်ာင္၏ ေန႔စဥ္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ေဆး႐ုံသုိ႔ ေန႔စဥ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ရသူတုိင္းက နန္နန္၏ စိတ္ထားကုိ  ေလးစားခဲ့ၾကသည္။  ခ်န္ကုိယ္တုိင္က နန္နန္ကုိ ထြက္ခြာသြားရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျဟခဲ့ေသာ္လည္း လက္ခံျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရသည္။ ခ်န္၏ ေဆးကုသစရိတ္သည္ ေပါင္တစ္သိန္း ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိေနထုိင္သည့္ အိမ္ကုိ ေရာင္းခ်ၿပီး ကုသမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း နန္သည္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ေတာ့သည့္ ခ်န္ကုိ တစ္သက္လုံး ျပဳစုရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္။

Messenger News Journal
https://m.facebook.com/Messenger-News-Journal-127099574018030/


Powered by Blogger.