မန္က်ဥ္းသီးမွည့္က ဝမ္းကိုေပ်ာ့ေစပါတယ္

အထိုင္မ်ားသူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဝမ္းခ်ဳပ္တတ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မွီဝဲေပးသင့္ပါတယ္။
မန္က်ဥ္သီးမွည့္ဟာ ေရွးယခင္ကတည္းက စားသံုးလာၾကတဲ့
ေဆးဘက္ဝင္ အစားအစာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္းခ်ဳပ္ေနတယ္ ဆိုရင္
မက်ဥ္းသီးမွည့္ကို စားေပးလိုက္ရံုမွ်ျဖင့္ ဝမ္းေပ်ာ့ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မန္က်ဥ္သီးမွည့္ကို ဝမ္းႏုတ္ေဆးေဖာ္စပ္တဲ့ ေနရာမ်ားမွာလည္း
အသံုးျပဳနို္င္ပါတယ္။
ေက်ာ္လင္းနုိင္
Powered by Blogger.