၀ိသာခါေက်ာင္းအမ အဆက္ဓနၪၥယသေဌးသည္ သမီးအတြက္ ဤသို႔ လိုေလေသးမရွိေအာင္ ေပးလုိက္ရာတြင္ ခိုင္းေစရန္ေက်း ကၽြန္တို႔ကား သူ႔အာဏာျဖင့္
မထည့္ေတာ့ေပ။ သာေကတၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္ရွိ တဆယ့္ေလးရြာမွ ရြာသူရြာ သားတို႔သည္ မိမိတို႔ အလိုအေလ်ာက္ ၀ိသာခါ ေနာက္
သို႔ လိုက္ပါသြားၾကေလသည္။

သာ၀တ္ၱိၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ေတာ္သား တို႔သည္ ဓနၪၥယသေဌးကမိမိတို႔အား ေကၽြးေမြးျပဳစုခဲ့ေသာ ေက်း ဇူးမ်ားကို တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္
၀ိသာခါထံသို႔ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို မိမိအိမ္မွာ သိုမွီးသိမ္းဆည္းမထားေစဘဲ အျခားသူမ်ားထံသို႔တဆင့္ျပန္၍ လက္ေဆာင္
ေပး၏။ သာ၀တ္ၱိၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ေတာ္သားတို႔ကိုလည္း ဖခင္အရြယ္ဆိုလွ်င္ ဖခင္၊ မိခင္အရြယ္ဆိုလွ်င္ မိခင္စသည္ျဖင့္ ေသြးသားရင္း
ခ်ာကဲ့သို႔ေခၚေ၀ၚေျပာဆို ဆက္ဆံ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သာ၀တ္ၱိၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ေတာ္သားတို႔ကလည္း ၀ိသာခါကို ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာကဲ့သို႔
ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကေလသည္။

မိဂါရသေဌးသည္ မိမိသားပုဏၰ၀ၯုနႏွင့္ ၀ိသာခါတို႔၏ ထိမ္းျမားမဂၤလာပြဲတြင္ သူကိုးကြယ္ေနေသာ တကၠတြန္းမ်ားကို ပင့္ဖိတ္၍
ေကၽြးေမြး၏။ ၀ိသာခါကိုလည္း ““ ရဟႏၱာမ်ားကို ဖူးရန္လာပါ”” ဟုေခၚယူ၏။ ရဟႏၱာအသံၾကား၍ ၀မ္းသာအားရလိုက္လာခဲ့ေသာ
၀ိသာခါသည္ အ၀တ္မ၀တ္ေသာတကၠတြန္းမ်ားကို ျမင္ရေသာအခါ ““ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာတကား”” ဟုဆိုကာမ်က္ႏွာလြႊဲ၍ ျပန္ထြက္
လာခဲ့၏။ တကၠတြန္းမ်ားက ““ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ ဤသူယုတ္မာကို အိမ္မွ ႏွင္ထုတ္ေလာ”” ဟုသေဌးကိုတိုက္တြန္း
ၾက၏။ မိဂါရသေဌးကားဤျပစ္မႈမွ်ျဖင့္ ေဆြသိုက္ မ်ိဳးသုိက္ႀကီးမားလွေသာ ၀ိသာခါကို အိမ္မွႏွင္မခ်ႏိုုင္ေသးေခ်။

ထုိ႔ေနာက္ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ၀ိသာခါကိုႏွင္ထုတ္ရန္အေၾကာင္းေပၚလာ၏။ တေန႔သ၌ မိဂါရသေဌး ႏုိ႔ဃနာထမင္းစားေနစဥ္တြင္
ရဟန္းတပါးဆြမ္းရပ္လာ၏။ ေယာကၡမသေဌးအားယပ္ေလခတ္၍ ေပးေနေသာ ၀ိသာခါသည္ ရဟန္းကိုျမင္ပါ၏။ သို႔ုရာတြင္
ေယာကၡမမ်ား၏ အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ ေနထုိင္ရေသာေခၽြးမျဖစ္၍ ၀ိသာခါမွာ ဆြမ္းေလာင္းရန္မတိုက္တြန္းေပ။ မိရဂါသေဌး
ကိုယ္တိုင္ ရဟန္းကိုျမင္ေစရန္မိမိကိုယ္တုိင္တိမ္းဖယ္ေပးလိုက္၏။ သေဌးသည္ ရဟန္းကိုျမင္ေသာ္လည္း ေလာင္းလွဴရန္
လံုး၀စိတ္မကူးပဲ စားၿမဲ သာစားေန၏။ ဤတြင္၀ိသာခါက ““ ကန္ေတာ့ပါေသးသည္ အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မ၏ ေယာကၡမ
သည္အစားေဟာင္းကိုသာ စားပါသည္ဘုရားဟု ေလွ်ာက္ထားလုိက္ရေလသည္။

ေစာေစာကျပစ္မႈမ်ားအတြက္ သည္းခံႏုိင္ခဲ့ေသာ မိဂါရသေဌးသည္ ဤျပစ္မႈကိုကား သည္းခံ၍ မရႏို္င္ ေတာ့သျဖင့္ အိမ္ရွိေက်းကၽြန္
ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ““ ၀ိသာခါကိုအိမ္မွဆြဲ၍ ႏွင္ထုတ္ၾက”” ဟု အမိန္႔ေပး၏။ အိမ္ရွိေက်းကၽြန္ႏွင့္အလုပ္သမားတို႔သည္ ၀ိသာခါ
၏ ဘက္သားခ်ည္းျဖစ္သျဖင့္ ၀ိသာခါကိုလက္ဖ်ားႏွင့္မွ်မတို႔ၾကကုန္။ ဤတြင္ ၀ိသာခါက ““ဖခင္ဤမွ်ေသာစကားျဖင့္ ကၽြန္မ
ထြက္မသြားႏုိင္ပါ။ ကၽြန္မမွာ အျပစ္ရွိလွ်င္ ဆံုးမသြန္သင္ရန္ ထည့္လိုက္ေသာသေဌးႀကီး ရွစ္ဦးကိုခံုတင္၍ ကၽြန္မမွာ အျပစ္ရွိမရွိ
စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ပါေလာ့”” ဟုဆိုေလသည္။ ၀ိသာခါ၏ အဆိုကို မိဂါရသေဌးကလည္းသေဘာက်သျဖင့္ သူႂကြယ္ရွစ္ဦးကို ဖိတ္ေခၚ
ကာ၀ိသာခါ၏ ျပစ္မႈမ်ားကို တင္ျပ၏။ သူႂကြယ္ရွစ္ဦးတို႔က ““ ခ်စ္သမီး၀ိသာခါ၊ ခ်စ္သမီးသည္ ေယာကၡမသေဌးအား အစားေဟာင္း
စားသည္ဟု ဆိုသည္မွာမွန္ပါသေလာ”” ဟုေမးၾက၏။ ၀ိသာခါက ““ဖခင္တို႔၊ အစားေဟာင္းဟုဆုိသည္မွာမွန္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
မစင္ကို စားသည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ေယာကၡမသေဌးႀကီးသည္ မိမိအေရွ႕မွာ ဆြမ္းရပ္လာေသာ ရဟန္းကိုျမင္ပါလွ်က္ ဆြမ္းေလာင္းရ
ေကာင္းမွန္းမသိပါ။ ဤဘ၀တြင္ အသစ္ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကိုမျပဳဘဲ ေရွးေရွးဘ၀ကကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အေဟာင္းမ်ား၏
အကိ်ဳးကိုသာ ခံစားေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစားေဟာင္းကိုစားရသည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္ပါသည္”” ဟုေျဖရွင္းေလသည္။

ထို႔ေနာက္မိဂါရသေဌးကေနာက္အမႈမ်ားကို တင္ျပျပန္သျဖင့္ သူႂကြယ္မ်ားက ““ ခ်စ္သမီး၊ သန္းေခါင္ယံတြင္ အိမ္ျပင္သို႔ထြက္သည္မွာ
မွန္သေလာ”” ဟု ေမးၾက၏။ ၀ိသာခါက ““ အိမ္ျပင္သို႔ထြက္သည္မွာ မွန္ပါသည္။ အာဇာနည္ျမင္းကေလးေမြးဖြားေနသျဖင့္ အၿခံအရံ
မ်ားႏွင့္ ထြက္ကာကူညီျပဳစုျခင္းျဖစ္ပါသည္။”” ဟုေျဖရွင္း ေလသည္။

တဖန္မိဂါရသေဌးက ““ အရွင္သူႂကြယ္တို႔၊ ဤကိစၥမွာ အျပစ္မရွိလွ်င္ရွိပါေစေတာ့၊ ဤအိမ္သို႔လိုက္ခါနီးတုုန္းက သူ၏ဖခင္သည္
လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာစကားတို႔ျဖင့္ အဆံုးအမဆယ္ခ်က္တို႔ကို ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤအဆုံးအမ ဆယ္ခ်က္တို႔၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ဖြင့္ဆို
ရန္ေစခိုင္းၾကပါ”” ဟုဆို၏။ သူႂကြယ္မ်ားကလည္း ၀ိသာခါကို အဓိပၸာယ္္ ဖြင့္ဆိုထားရန္ ေစခိုင္းၾကေလရာ၊ ၀ိသာခါက

““ အရွင္သူႂကြယ္တို႔၊ အတြင္းမီးကို အျပင္သို႔ မထုတ္သင့္ဆိုသည္မွာ မိမိအိမ္သူအိမ္သား၏ အျပစ္အနာ ကို အျခားအိမ္မ်ားသို႔
လွည့္လွည္၍ မေျပာၾကားရန္ ဆံုးမျခင္းျဖစ္ပါသည္။
““ အျပင္မီးကို အတြင္းသို႔ မသြင္းသင့္ဟူသည္မွာ မိမိအိမ္သူ အိမ္သားတို႔၏ အျပစ္အနာကို အျခားအိမ္ မ်ားက ေျပာဆိုၾကလွ်င္
ထိုစကားကုိ မိမိအိမ္သို႔ သယ္ေဆာင္၍ မေျပာၾကားရန္ ဆံုးမျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေပးေသာသူအား ေပးသင့္၏ဟူသည္မွာ ပစၥည္းအသုံးအေဆာင္မ်ားကို ငွားယူူၿပီးလွ်င္ ျပန္ေပးလာေသာ သူမ်ားအားသာလွ်င္
ေနာက္ထပ္ေပးရန္ ငွားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
““ မေပးေသာသူအား မေပးသင့္သည္မွာ ပစၥည္းအသံုးအေဆာင္မ်ားငွားယူၿပီးလွ်င္ ျပန္မေပးသူမ်ားအား ေနာက္တခါ မေပးရန္၊
မငွားရန္ျဖစ္ပါသည္။
““ ေပးေသာသူအားလည္းေကာင္း၊ မေပးေသာသူအားလည္းေကာင္း ေပးသင့္၏ဟူသည္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ား
ေရာက္လာလွ်င္ သူတို႔က အတံု႔အလွည့္ေပးႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေပးႏုိုင္သည္ျဖစ္ေစ မိမိက ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။
““ ခ်မ္းသာစြာ စားသင့္၏ဟူသည္မွာ ေယာကၡမႏွင့္ ခင္ပြန္းလင္တို႔ကို ျပည့္စံုလံုေလာက္ေအာင္ ေကၽြးေမြးၿပီးမွ မိမိစားရန္ျဖစ္
ပါသည္။
““ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္အပ္၏ ဟူသည္မွာ ေယာကၡမႏွင့္ ခင္ပြန္းလင္တို႔အား ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ျပဳစုၿပီးမွ မိမိအိပ္ရာ၀င္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။””
““ မီးကိုလုပ္ေကၽြးသင့္၏ဟူသည္မွာ ေယာကၡမမ်ားႏွင့္ ခင္ပြန္းလင္တို႔အား မီးပံုႀကီးကဲ့သို႔ ေၾကာက္ရြ႕ံ႐ုိေသစြာ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးရန္ျဖစ္ပါသည္။””
““ အိမ္တြင္းနတ္ကို ႐ွိခိုးသင့္၏ဟူသည္မွာ ေယာက္ၡမမ်ားႏွင့္ ခင္ပြန္းလင္တို႔အား နတ္ကဲ့သို႔ ႐ုိေသျမတ္ ႏုိးစြာ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤသို႔ ၀ိသာခါကေျဖရွင္းျပလိုက္ေသာအခါ မိဂါရသေဌးသည္ ““ ကၽြန္မ၌အျပစ္မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားၿပီျဖစ္၍ ကၽြန္မဘာသာ ဤအိမ္မွ
ထြက္ခြာပါေတာ့မည္”” ဟု ဆိုကာယာဥ္မ်ားကိုျပင္ဆင္ရန္ေစခိုင္း၏။ မိဂါရသေဌးက ““ ခ်စ္သမီး ၀ိသာခါ၊ ငါမသိ၍ ေျပာမိသည္ကို
သည္းခံပါေလာ့ ဤအိမ္မွ ထြက္မသြားပါႏွင့္”” ဟု ေတာင္းပန္၏။ ၀ိသာခါက ““ ကၽြန္မသည္ ဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္၌ မတုန္
မလႈပ္ ျမတ္ႏုိးၾကည္ၫွိသူျဖစ္ပါသည္။ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ ကင္းကြာ၍ မေနႏုိင္ပါ။ အကယ္၍ ကၽြန္မအလိုရွိိတိုင္း ရဟန္း သံံဃာကို
ျပဳစုလုပ္ေကၽြး ခြင့္ရလွ်င္ ဤအိမ္မွာေနႏုိင္ပါမည္”” ဟု အေရးဆို၏။ မိဂါရသေဌးက လည္း ၀ိသာခါ၏ အဆိုကို လက္ခံလိုက္ရေလ
ေတာ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ၀ိသာခါသည္ ဘုရားႏွင့္တကြ သံဃာေတာ္မ်ားအား အိမ္သုိ႔ပင့္၍ ဆြမ္းခဲဖြယ္တို႔ျဖင့္ ဆက္ကပ္ လုပ္ေကၽြး၏။
မိဂါရသေဌးမွာမူ သူကိုးကြယ္ထားေသာ တကၠတြန္းမ်ားက တားျမစ္သျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ဆြမ္း ဆက္ကပ္ျခင္း မျပဳရေပ။
တဖန္ တရားနာခ်ိန္ေရာက္သည္တြင္လည္း တကၠတြန္းမ်ားက ““ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းမဆံုေစရန္ တင္းတိမ္
အတြင္းမွ တရားနာမည္”” ဟု ဆိုၾကသျဖင့္ ထိုအမိန္႔အတိုင္း တရားနာရ၏။ သို႔ရာတြင္ ဘုရားရွင္၏ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္
ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္သည္ မိမိထံသို႔ က႐ုဏာေရွး႐ႈ ၾကည့္ေတာ္မူ၍ ေဟာၾကားေနဘိသကဲ့သို႔ ဖူးေတြ႕ကာ
တရားနာရသျဖင့္ ေသာတာပတ္ၱိဖိုလ္ ဆိုက္ေရာက္၏။ ဤတြင္ မိဂါရသေဌးသည္ တင္းတိမ္ကို ေျမႇာက္ဖြင့္၍ ပရိသတ္
ထဲသို႔၀င္လာၿပီးလွ်င္ ၀ိသာခါ၏ သားျမတ္ကို ပါးစပ္ျဖင့္ ငံုၿပီးေသာ္ ““ အရွင္မ ၀ိသာခါသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ မိခင္ပါတည္း”” ဟု
ေျပာဆုိေၾကျငာလိုက္၏။ ထိုအခါ မွစ၍ ၀ိသာခါအား မိဂါရ၏ မိခင္ ( မိဂါရမာတာ) ဟူ၍ ေခၚၾကေလေတာ့သည္။

ေနာက္ေန႔တြင္လည္း ၀ိသာခါသည္ ဘုရားႏွင့္တကြ သံဃာေတာ္မ်ားအား အိမ္သုိ႔ပင့္၍ ဆြမ္းကပ္ျပန္၏။ ထိုေန႔တြင္ကား
သေဌးကေတာ္ႀကီးသည္ ေသာတာပတ္ၱိဖိုလ္သို႔ ဆုိက္ေရာက္၏။ ထိုေန႔မွစ၍ ၀ိသာခါတို႔အိမ္သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီး
တစ္ခုလံုးအတြက္ တံခါးပြင့္သြား၏။ ထို႔ေနာက္ ၀ိသာခါသည္ ဘုရားရွင္၏အထံေတာ္မွ ဆုရွစ္မ်ိဳးကို ေတာင္းယူူၿပီးလွ်င္
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား လိုေလေသးမရွိျပဳစုလုပ္ေကၽြး၏။ သားတက်ိပ္ သမီးတက်ိပ္ေမြးဖြားရာ သားသမီးအားလံုး
က်န္းမာသန္႔ရွင္း၍ ေရာဂါကင္းၾကကုန္၏။ ထိုသားသမီး မ်ားကလည္း တေယာက္တစ္ေယာက္လွ်င္ သားသမီးႏွစ္ဆယ္စီ
ေမြးဖြားၾကရာ ထိုေျမးမ်ားကလည္း ထိုႏႈန္းအတိုင္း ပင္ ေပါက္ဖြားၾကျပန္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးဆရာတို႔က ““ ႏွစ္က်ိပ္သားသမီး၊ ေျမးႀကီးေလးရာ၊ ျမစ္မွာရွစ္္ေထာင္ ျမားေျမာင္ႂကြယ္၀၊ ၀ိသာခါေက်ာင္း
အမ”” ဟု ဆိုထံုးျပဳၾကရေလသည္။ သားသမီးႏွစ္ဆယ္ဖြားျမင္ေသာ္လည္း ၀ိသာခါသည္ အရြယ္တင္လွသျဖင့္ မိမိ၏သမီး
မ်ားေျမးမ်ားႏွင့္ ခြဲျခား၍ မရႏုိင္ေအာင္ ရွိေလသည္။

၀ိသာခါ ေက်ာင္းအမျဖစ္လာရပံုကားဤသုိ႔တည္း။ ေရာဂါကင္း၍ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ သားသမီး တို႔ကို ဖြားျမင္ထား
သျဖင့္ ၀ိသာခါကို မဂၤလာရွိေသာအမ်ိဳးသမီးဟု သာ၀တ္ၱိၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုလံုးက သတ္မွတ္ထား ၾက၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ မဂၤလာ
ပြဲတစ္ခုခုျပဳလုပ္ေလတိုင္း ၀ိသာခါကို တ႐ုိတေသဖိတ္ၾကား၍ ေကၽြးေမြးၾကရ၏။ တေန႔ သ၌ ၀ိသာခါသည္ မဟာလတာ
တန္ဆာကို ဆင္ျမန္း၍ မဂၤလာပြဲတစ္ခုကို ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့ဲၿပီးလွ်င္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔လာခဲ့၏။ ဘုရားရွင္ေရွ႕ေတာ္
သို႔ ဤမဟာတာတန္ဆာႏွင့္၀င္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သျဖင့္ မဟာလတန္ဆာကို ခၽြတ္၍ အ၀တ္ႏွင့္ ထုပ္ကာကၽြန္မထံအပ္ႏွံ
ၿပီးလွ်င္ ဘုရားရွင္ထံ၀င္၍ တရားနာ၏။ တရားနာ၍ ျပန္လာကာ ေက်ာင္း၀င္းျပင္ပေရာက္္ခါမွ မဟာလတာတန္ဆာကို
ျပန္၍ ၀တ္ဆင္ရန္ေတာင္း၏။ ဤတြင္မွ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ ကၽြန္မက ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာ ေမ့က်န္ခဲ့ေၾကာင္း
သတိရေလသည္။

ကၽြန္မသည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ျပန္လာရာေမ့က်န္ေနခဲ့ေသာ မဟာလတာတန္ဆာကို အရွင္အာနႏၵာက
ေကာက္ယူကာ ေစာင္းတန္းေဘး၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။ အရွင္အာနႏၵာက မဟာလတာတန္ဆာကို
ျပန္ယူသြားရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြန္မ မယူရဲေပ။ ““ အရွင္ဘုရား၊ အရွင္ဘုရားလက္ျဖင့္ ထိကိုင္ထား
ေသာ ဥစၥာဘ႑ာကို တပည့္ေတာ္မ၏ သခင္မက ျပန္လည္ယူေဆာင္မည္မဟုတ္ပါ”” ဟုေလွ်ာက္ထားကာ
၀ိသာခါထံသို႔ ဤအေၾကာင္းကို ျပန္၍ေျပာျပ၏။ ၀ိသာခါကလည္း ““ အရွင္ျမတ္၏ လက္ေတာ္ျဖင့္ ထိၿပီး ကိုင္ၿပီး
ေသာ ဤတန္ဆာကို အရွင္ျမတ္အား လွဴးဒါန္းၿပီးျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ရာ ဤတန္ဆာကို အရွင္ျမတ္တို႔ ထိန္းသိမ္းရန္
ခက္ေပလိမ့္မည္။ ထိုတန္ဆာကို ေရာင္းခ်ၿပီးမွ အပ္စပ္ေသာ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းေတာ့မည္”” ဟုဆိုကာ
တန္ဆာကို သြား၍ ယူေစ၏။ ထို႔ေနာက္ မဟာလတာတန္ဆာကို လွည့္လည္၍ ေရာင္းခ်ေသာ္လည္း ၀ယ္ယူသူ
မေပၚေပါက္သျဖင့္ မိမိဘာသာ ေငြကိုးကုေဋျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုက္ေလေတာ့သည္။

၀ိသာခါသည္ ““ အရွင္ဘုရား၊ ဤေငြကိုးကုေဋျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကုသိုလ္ကို ျပဳရပါမည္နည္းဘုရား”” ဟု
ဘုရားရွင္ထံ ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားရာ ဘုရားရွင္က ၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕အရပ္၌ သံဃာမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း
ေဆာက္လုပ္ရန္ မိိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ဘုရားရွင္သည္ ဘဒ္ၵိယၿမိဳ႕မွ ဘဒ္ၵိယသေဌးသားကို ေႁခြခၽြတ္
ေတာ္မူ လိုသျဖင့္ ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မူ၏။ ဤတြင္ ၀ိသာခါသည္ တန္ခိုးႀကီးလွေသာ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္
ကို ဘုရားရွင္ထံမွ ခြင့္ပန္၍ ပင့္ထားလိုက္၏။ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကို တပည့္ငါးရာႏွင့္တကြ ေနရစ္ခဲ့ၿပီးလွ်င္
ေက်ာင္း ေဆာက္္လုပ္ရာ၌ လိုအပ္ေသာ သစ္သားမ်ား၊ ေက်ာက္မ်ားတို႔ကို မိမိတန္ခိုးျဖင့္ အလြယ္တကူ
ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္၍ ေပးေလသည္။

ဘုရားရွင္သည္ ကိုးလတိုင္တိုင္ ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မူၿပီးေနာက္ သာ၀တ္ၳိၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ျပန္ႂကြေတာ္မူလာေသာ
အခါ ၀ိသာခါ၏ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္လည္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာ ႏွစ္ထပ္တိုက္ေက်ာင္း
ႀကီးျဖစ္၏။ တထပ္ထပ္၌ တိုက္ခန္းငါးရာစီရွိၾက၏။ ေက်ာင္း၀င္းမွာ ရွစ္မင္းပယ္စာမွ် က်ယ္၀န္း၏။ ထိုမွ် က်ယ္
၀န္းေသာေက်ာင္း၀င္းထဲတြင္ တိုက္ေက်ာင္းႀကီး ထီးတည္းျဖင့္ မတင့္တယ္ေသးဟု ဆိုကာေက်ာင္းေတာ္ႀကီး
ကိုပတ္၍ ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းငယ္ငါးရာကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ထား၏။ ေရအိုးေျခာက္ ဆယ္၀င္မွ် ပမာဏရွိ
ေသာ တိုက္ေက်ာင္းႀကီးအတြက္လည္း နီဖလေရႊျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေလသည္။

ေက်ာင္းအမႀကီး ၀ိသာခါသည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္တကြ သံဃာေတာ္မ်ားအား မိမိေက်ာင္း၌ ၀ါကပ္ေတာ္မူၾကရန္
ေလွ်ာက္ထားၿပီးလွ်င္ေလးလပတ္လံုး အလွဴႀကီးေပးေလသည္။ ေနာက္ဆံုးေန႔၌ သကၤန္းစမ်ားလွဴဒါန္း ေလရာ
အငယ္ဆံုးေသာ သံဃာရေသာသကၤန္းစသည္ပင္ အဖိုးတေထာင္ထုိက္၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ၀ိသာခါသည္ ေက်ာင္း
ေျမ၀ယ္ရာ၌ ကိုးကုေဋ၊ ေက်ာင္းေဆာက္ရာ၌ ကိုးကုေဋ၊ ေက်ာင္းပူေဇာ္ပြဲက်င္းပရာ၌ ေစတနာသဒၵါ တရား
မ်ားထက္သန္စြာလွဴဒါန္းခဲ့သျဖင့္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အထြက္အျမတ္ဆံုးဟူေသာ
ဧတဒဂ္ဂုဏ္ထူးကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ေပသည္။

၀ိသာခါသည္ ေက်ာင္းပူေဇာ္ပြဲႀကီး ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ေသာ ညေနခ်မ္းတြင္သားသမီး၊ ေျမးျမစ္တို႔ၿခံရံလ်က္
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို လွည့္ပတ္ၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါေၾကာင္းျခင္းရာတို႔ကို ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေလသည္။

““ ငါသည္ တိုက္ေက်ာင္းႀကီးကို ဘယ္အခါမွ လွဴရပါမည္နည္း ဟုေတာင့္တခဲ့၏။ ယခု ငါ၏ေတာင့္တခ်က္
ျပည့္၀ေပၿပီတကား။ ငါသည္ ေညာင္ေစာင္း၊ အင္းပ်ဥ္၊ ဘံုလွ်ိဳ၊ ေခါင္းအံုးႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂမ်ားကို
ဘယ္အခါ လွဴရမည္နည္းဟု ေတာင့္တခဲ့၏။ ယခုငါ၏ ေတာင့္တခ်က္ျပည့္၀ၿပီတကား။ ငါသည္ စင္ၾကယ္
ေသာ သားႁပြမ္းစာေရးထံဆြမ္းကို ဘယ္အခါ၌ လွဴရပါမည္နည္းဟု ေတာင့္တခဲ့၏။ ယခုငါ၏ ေတာင့္တခ်က္
ျပည့္၀ၿပီ တကား။ ငါသည္ ကာသိတုိင္း ေခါမတိုင္းျဖစ္သကၤန္းမ်ားကို ဘယ္အခါလွဴရပါမည္နည္းဟုေတာင့္တ
ခဲ့၏။ ယခု ငါ၏ ေတာင့္တခ်က္ျပည့္၀ေပၿပီတကား။ ငါသည္ ေထာပတ္၊ ဆီ၊ ဆီဦး၊ ပ်ား၊ ထင္လဲ တည္းဟူေသာ
ေဆးအလွဴ ကို ဘယ္အခါ၌ လွဴရပါမည္နည္း ဟုေတာင့္တခဲ့၏။ ယခုငါ၏ ေတာင့္တခ်က္ ျပည့္၀ၿပီတကား””

ဤသို႔ ေက်ာင္းအမႀကီး၀ိသာခါက ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို လွည့္လည္၍ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ ေနသည္ကို ရဟန္းမ်ား
က ““ ေက်ာင္းအမႀကီးသည္ သည္းေျခပ်က္ကာ႐ူးသြပ္သြားသျဖင့္ သီခ်င္းဆိုေနသေလာ”” ဟုေတြးေတာကာ
ထိုအေၾကာင္းကို ဘုရားရွင္ထံသြား၍ ေလွ်ာက္ထားၾက၏၊ ဘုရားရွင္က ““ ရဟန္းတို႔၊ ၀ိသာခါသည္ သည္းေျခ
ပ်က္ကာ ႐ူးသြပ္၍ သီခ်င္းဆိုသည္မဟုတ္ေပ။ လြန္ေလၿပီးေသာ ကမၻာတစ္သိန္းထက္ ပြင့္ေတာ္မူေသာ
ပဒုမုတၱရဘုရားရွင္ႏွင့္တကြ သံဃာေတာ္တို႔အား ခုနစ္ရက္တုိင္တိုင္ဆြမ္းအလွဴႀကီးေပးၿပီးလွ်င္ ေနာက္ဆံုးေန႔၌
သကၤန္းစမ်ား လွဴးဒါန္းလ်က္ သာသနာေတာ္၏ အလုပ္အေကၽြးအရာတြင္ အထြက္အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေစရန္
ဆုေတာင္းခဲ့၏။ ထိုဆုေတာင္းတို႔ ျပည့္၀ၾကၿပီျဖစ္၍ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္””
ဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ ဤ၀တၳဳ၏ ေရွ႕မွာ ပါခဲ့ေသာ ေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူေလသတည္း။

ဓမၼပဒ
Powered by Blogger.