ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတ၊ တပ္ခ်ဳပ္တို႔ ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္ ေတြ႕ဆံုဖြယ္ရွိေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၊ သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ ေရြး ေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္အရဆုိ လွ်င္ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေနာက္ ပိုင္း ေတြ႕ဆံုရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ေတာင္းဆုိမႈကို သမၼတႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔က ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးဆံုးခ်ိန္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးတင္ေအး က ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္ သည္ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ၄၅ ရက္အတြင္း သမၼတထံအစီရင္ခံ စာ တင္ၿပီးပါက ၿပီးဆံုးမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ေပါ့၊ ေနာက္ ဆံုးအပတ္ျဖစ္တာေပါ့။ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ႏုိင္ငံက အရမ္းေနာက္က်ေနပါ ၿပီ။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကေန အ ေျဖရွာရမွာပါ’’ဟု ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားၿပီးဆံုးျခင္းဆုိသည္မွာ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ၁,၁၅၀ ကုိ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္ ေရြး ေကာက္ပဲြအၿပီး ၄၅ ရက္အတြင္း သမၼတထံ အစီရင္ခံစာတင္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္ဟု ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။

‘‘ဒါ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေမးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ သေဘာအရ အဆင့္သံုးဆင့္ရွိပါ တယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁,၁၅၀ ကို ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ျခင္း ဒါကေတာ့ ၿပီးသြား ၿပီ။ ရလဒ္ထြက္သြားၿပီ။ ဒါကုိမွ မ ၿပီးေသးဘူးဆုိရင္ ေနာက္ေရြး ေကာက္ပဲြအၿပီး ၄၅ ရက္အတြင္း သမၼတကို ကၽြန္ေတာ့္သံုးသပ္တင္ ျပခ်က္ရွိမယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ေတာ့ ၿပီးပါၿပီ။ ဒါကုိမွမၿပီးေသးဘူးဆုိ ရင္ လႊတ္ေတာ္မေခၚ႐ံုပဲရွိမယ္။ မလုပ္သင့္ဘူး’’ဟု ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ကန္႔ ကြက္လႊာစစ္ျခင္းသည္ လႊတ္ ေတာ္ ေခၚေနခ်ိန္တြင္ စစ္၍ရ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ေခၚေနရင္းနဲ႔ စစ္လို႔ရတာပဲ။ အမႈစစ္ရင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲက ျပန္သြားရတဲ့သူ ေတြရွိတာပဲ’’ဟု ဦးတင္ေအးက 7Day Daily သတင္းစာႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကန္႔ ကြက္လႊာမ်ားသည္ တရားမမႈမ်ား ျဖင့္ စစ္ေဆးရျခင္းေၾကာင့္ ကန္႔ ကြက္လႊာမ်ားစစ္ေဆးၿပီးသည္အ ထိ ေစာင့္ပါကအခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ ဟု ၎က ဆုိသည္။

============

7Day News Journal
Powered by Blogger.