ေမ်ွာ္‌လင္‌့ခ်က္

★ အသက္‌႐ွင္‌‌္ေနသ‌ေရြ႕ ေမ်ွာ္‌လင္‌့ခ်က္ ႐ွိ‌ေသး၏။

★ ‌ဒီ‌ေမ်ွာ္‌လင္‌့ခ်က္‌‌္ေတြ ျဖစ္‌လာဖို႔ 
ရည္‌ရြယ္‌ခ်က္‌ ႐ွိဖို႔လို၏။

★ ရည္‌ရြယ္‌ခ်က္‌ မ႐ွိမွ‌ေတာ့
‌ေမ်ွာ္‌လင့္‌ခ်က္‌ဆိုတာလည္‌း မ႐ွိႏုိင္‌။

★ သူမ်ား‌ေတြ ဘယ္‌သြားၿပီး
ဘာလုပ္‌‌္ေနလဲဆိုတာထက္‌
မိမိကိုယ္‌ကိုို ဘယ္‌ကို‌ေရာက္‌လို႔
ဘာကိုလုပ္‌‌္ေနလဲဆိုတာ သိ‌ိေနဖို႔လို၏။

★ တစ္‌ခ်ိဳ႕ ရည္‌ရြယ္‌ထားတဲ့လမ္‌းနဲ႔
‌ေလ်ွာက္‌မိိေနတဲ့လမ္‌း မွား‌ေန၏။

★ တစ္‌ခ်ိဳ႕ ရည္‌ရြယ္‌ခ်က္‌မ႐ွိ ဦးတည္‌ရာ
‌ေလ်ွာက္‌‌္ေန၏။

★ တစ္‌ခ်ိဳ႕ ‌လမ္‌္းေလ်ွာက္‌ရင္‌း
လမ္‌္းေပ်ာက္‌‌္ေန၏။

★ တစ္‌ခ်ိဳ႕က‌ေတာ့ ဦးတည္‌ခ်က္‌မွန္‌မွန္‌နဲ႔
‌ေမ်ွာ္‌လင္‌့ခ်က္‌ပန္‌းတိုင္‌ကို
အ‌ေရာက္‌လွမ္‌္းေန၏။

★ ထိုင္‌‌္ေနတာထက္‌စာရင္‌
‌ေလ်ွာက္‌‌္ေနတာက ပိုၿပီး ခရီးေရာက္‌၏။

★ အခုအခ်ိန္‌မွာ မ‌ေလ်ွာက္‌ခဲ့ရင္‌‌္ေတာ့
‌ေနာင္‌တစ္‌ခ်ိန္‌မွာ သင္‌ ‌ေျပးရ‌ေတာ့မည္‌။

Credit To>> ထာဝရ ခရီးသြား
Powered by Blogger.