နွစ္ဖက္နားေထာင္ပါ

ပထမလာေျပာသူရဲ႕ စကားကို 
တစ္ထစ္ခ် မယံုလိုက္ပါနဲ႔။
ပညာရွိသူဟာ …
ေနာက္လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စကားကိုလည္း
နားေထာင္ပါ။
နွစ္ဖက္ရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ၿပီးမွ
တရားနည္းလမ္းအတိုင္း ျပဳလုပ္ပါ။

ဇာတ္ပါဠိ၊ ပ၊ ၁၀၉
Words of Buddha
#PannPwint
Powered by Blogger.