၃၇ မင္းနတ္ကိုးကြယ္မႈ

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ အထြက္အျမတ္ထားရာ ဘုရားခန္းအတြင္း

ဘုရားစင္ႏွင့္အတူ နတ္႐ုပ္မ်ား ထားရွိၾကျခင္းသည္
အဆင္မေျပလွပါ။

ပို၍ဆိုးသည္မွာ

ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ကို ဆြမ္း၊ သစ္သီး၊ ပန္းတို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ၿပီး

နတ္႐ုပ္အား အရက္ပုလင္းႀကီးမ်ား ဆက္သထားသည္မွာ

အလြန္အၾကည့္ရဆိုးေသာ ျမင္ကြင္းပင္ျဖစ္သည္။

အရက္မေသာက္ပါႏွင့္ဟု တားျမစ္ ေဟာၾကားထားေသာ

ဗုဒၶကိုယ္စား ဆင္းတုေတာ္ေရွ႕တြင္

ကိုယ္ေရႊနတ္တို႔အား အရက္ဆက္ၾကျခင္းသည္

ေလ်ာက္ပတ္မႈ ရွိ၊မရွိ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားသင့္လွပါသည္။

ျပဳျပင္ရန္အခ်ိန္မီေသး၏။

ဆရာေတာ္ ဘိကၡဳေကာသလႅ (မန္းသာသနာ့တကၠသိုလ္)PannPwint
Powered by Blogger.