မတြဲသင့္ေသာ အရာမ်ား

၁။ လူငယ္သဘာဝအရ ရည္းစားဘဝတြင္ အခ်စ္နဲ႕ကာမမေရာသင့္ ။
( ျပႆ နာရႈပ္တတ္သည္ )
...
၂။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ တာဝန္ ႏွင့္ လူမႈေရး မေရာသင့္ ။
( မ်က္ႏွာပ်က္ရတတ္သည္ )
၃။ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ စာအုပ္ထဲကအတိုင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕မလုပ္သင့္ ။
( လုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္ ျဖစ္ရတတ္သည္ )
၄။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာတြင္ ခင္မင္မႈ ႏွင့္ ေငြေႀကးမေရာသင့္ ။
( ေငြေႀကးဆုံးရႈံးရတတ္သည္ - မ်က္ႏွာပ်က္ရတတ္သည္ )
၅။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ေရး ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေရးကိစၥ မေရာသင့္ ။
( ဇာတ္လမ္းရႈပ္တတ္သည္ )
၆။ ရံုးကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရံုးကိစၥ ႏွင့္ အိမ္တြင္းေရးကိစၥ မေရာသင့္ ။
( တာဝန္ထိခိုက္တတ္သည္ )
၇။ ကိုယ့္ပညာကို အသုံးျပဳရာတြင္ ပညာ ႏွင့္ မာန မေရာသင့္ ။
( အမွားေတြ႕ရတတ္သည္ )
၈။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သခင္ ႏွင့္ က်ြန္ မေရာသင့္ ။
( ေစာ္ကားခံရတတ္သည္ - ကမ္းတက္တတ္သည္ )
၉။ ေမြးျမဴ ေရးတြင္ လူ ႏွင့္ အဆိပ္ရွိတ့ဲသတၱဝါ မေရာသင့္ ။
( အႏၲရာယ္ျဖစ္တတ္သည္ )
၁၀။ လူလူခ်င္းဆက္ဆံရာတြင္ ပညာရွိ ႏွင့္ လူမိုက္ မေရာသင့္ ။
( အက်ိဳးယုတ္တတ္သည္ )
၁၁။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ သူေတာ္ေကာင္း ႏွင့္ သူယုတ္မာ မေပါင္းသင့္ ။
( အက်ိဳးပ်က္စီးတတ္သည္ )
၁၂။ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္စပ္သည့္ အိမ္ေထာင္ရွင္ေယာက်ၤား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ရွင္မိန္းမ မေရာသင့္ ။
( မွားယြင္းတတ္သည္ )
၁၃။ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္စပ္သည့္ အိမ္ေထာင္ရွင္မိန္းမ ႏွင့္
လူပ်ိဳ မေရာသင့္ ။
( မွားယြင္းတတ္သည္ )
၁၄။ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္စပ္သည့္ အိမ္ေထာင္ရွင္ေယာက်ၤား ႏွင့္ အပ်ိဳ မေရာသင့္ ။
( မွားယြင္းတတ္သည္ )
၁၅။ တရားအားထုတ္ရာတြင္ ရဟန္း ႏွင့္ မာတုဂါမ မေရာသင့္ ။
( တရားပ်က္တတ္သည္ - အပါယ္ေရာက္တတ္သည္ )
၁၆။ တရားအားထုတ္ရာတြင္ ရဟန္း ႏွင့္ ရဟန္းမ( သီလရွင္ ) မေရာသင့္။
( တရားပ်က္တတ္သည္- အပါယ္ေရာက္တတ္သည္ )
၁၇။ တရားအားထုတ္ရာတြင္ ရဟန္းမ ( သီလရွင္ ) ႏွင့္ ဒကာ မေရာသင့္ ။
( တရားပ်က္တတ္သည္-အပါယ္ေရာက္တတ္သည္ )
၁၈။ တရားအားထုတ္ရာတြင္ ဒကာ ႏွင့္ ဒကာမ မေရာသင့္ ။
( တရားပ်က္တတ္သည္- အပါယ္ေရာက္တတ္သည္ )
၁၉။ အႏုပညာပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ရိုးရာအက ႏွင့္ အေနာက္တိုင္းအက မေရာသင့္ ။
( ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈပ်က္တတ္သည္ )
၂၀။ အႏုပညာပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ရိုးရာအတီးအမႈတ္ ႏွင့္ အေနာက္တိုင္းအတီးအမႈတ္မေရာသင့္ ။
( ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈပ်က္တတ္သည္ )
၂၁။ အႏုပညာပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ရိုးရာသီခ်င္း ႏွင့္ အေနာက္တိုင္းသီခ်င္းတို ့မေရာသင့္။
( ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈပ်က္တတ္သည္ )
၂၂။ တရားစီရင္ရာတြင္ ဥပေဒ ႏွင့္ခင္မင္မႈမေရာသင့္ ။
( တာဝန္ထိခိုက္တတ္သည္ - မွားတတ္သည္ -
အက်င့္ပ်က္တတ္သည္ )
၂၃။ ဘာသာေရးတြင္ ဘာသာေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး မေရာသင့္ ။
( ဘာသာေရးထိခိုက္တတ္သည္ )
၂၄။ သမၼာဒိ႒ိအယူတြင္ ရတနာျမတ္သုံးပါး ႏွင့္ ရိုးရာနတ္.ဘိုးေတာ္.မယ္ေတာ္.
ေပ်ာက္ေစဆရာတို ့ႏွင့္မေရာသင့္ ။
( အယူလြဲတတ္သည္ - အပါယ္ေရာက္တတ္သည္ )
၂၅။ စိတ္ထားေကာင္းျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေစတနာ ႏွင့္ အသျပာ မေရာသင့္ ။
( နာမည္ပ်က္တတ္သည္ )
၂၆။ ကုန္သြယ္ရာတြင္ သံကုန္သည္ ႏွင့္ ေျမအိုးေျမခြက္ကုန္သည္ မေရာသင့္ ။
( ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးယုတ္တတ္သည္ )
၂၇။ ကုန္သြယ္ရာတြင္ အထည္ကုန္သည္ ႏွင့္ မီးေသြးကုန္သည္ မေရာသင့္ ။
( ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးယုတ္တတ္သည္ )
၂၈။ အိမ္မႈကိစၥတြင္ ကေလး ႏွင့္ ေခြးကို ေရာမထားသင့္ ။
( အႏၲရာယ္ရွိတတ္သည္ )
၂၉။ စိတ္ရွိတိုင္း အအိပ္မႀကဴ းသင့္ ။
( က်န္းမာေရးထိခိုက္တတ္သည္ )
၃၀။ စိတ္ရွိတိုင္း အစားမႀကဴ းသင့္| အရက္ေဆးလိပ္မေသာက္သင့္| ကာမဂုဏ္မမွီဝဲသင့္ ။( က်န္းမာေရးထိခိုက္တတ္သည္ )
၃၁။ သဘာဝတရားျဖစ္ရပ္မွန္ ႏွင့္ ပကာသနတရားလုပ္ေဆာင္မႈတို ့ကို မေရာသင့္ ။
( ႏွစ္ဖက္စလုံးဆုံးရႈံးတတ္သည္ )
၃၂။ အခ်င္းခ်င္း ဓားလွံတို ့ျဖင့္ မကစားသင့္ ။
( အႏၲရာယ္ျဖစ္တတ္သည္ - ေသတတ္သည္ )
၃၃။ အခ်င္းခ်င္း ေသနတ္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္တို ့ျဖင့္ မကစားသင့္ ။
( အႏၲရာယ္ျဖစ္တတ္သည္ - ေသတတ္သည္ )
၃၄။ စကားေျပာရာတြင္ အေလးအနက္ေျပာရမည့္စကားကို ဟာသစကားႏွင့္ မေရာသင့္ ။
( လုပ္ငန္းတာဝန္ထိခိုက္တတ္သည္)
၃၅။ ေစတနာထားရမည့္ကိစၥတြင္ ေစတနာကို အျငိဳ းတရားျဖင့္ မေရာသင့္ ။
( မျဖစ္သင့္တာျဖစ္တတ္သည္| မွားတတ္သည္ )
၃၆။ အလွဴ ေပးရာတြင္ သဒၶါတရားကို တြန္ ့တိုမႈႏွင့္ မေရာသင့္ ။
( တရားပ်က္တတ္သည္ - အက်ိဳးမ့ဲျဖစ္ရတတ္သည္ )
၃၇။ ေမတၱာတရားထားရာတြင္ ေမတၱာတရားကို အာဃာတရားႏွင့္ မေရာသင့္ ။
( တရားပ်က္တတ္သည္ )
၃၈။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိတ္ပါလက္ပါေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းကို ပ်င္းရိျခင္းႏွင့္ မေရာသင့္ ။
( လုပ္ငန္းဆုံးရံႈးရတတ္သည္ )
၃၉။ အေရးေပၚလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းကို အခ်ိန္ဆြဲျခင္း . အခ်ိန္ေရြးျခင္းတို ့ႏွင့္ မေရာသင့္ ။
( လုပ္ငန္းက်ဆုံးတတ္သည္ )
၄၀။ မွန္ကန္စြာသုံးသပ္ရာတြင္ ပကတိအစစ္အမွန္ျဖစ္ရပ္ကို အတုအေယာင္တို ့ႏွင့္ မေရာသင့္ ။
( ဘဝတစ္ခုလုံး နစ္နာဆုံးရႈံးရတတ္သည္ )

By : စူးစူး ရွရွအလင္းပ်ိဳးခင္း
Powered by Blogger.