ဆက္သြယ္ေရးနည္းဥပေဒ အမ်ားအျပား ဆက္လက္ ထြက္ရွိလာမည္ ဟုဆို

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းဥပေဒအမ်ားအျပား ဆက္လက္ထြက္ရွိလာမည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ေျပာသည္။
မၾကာခင္တြင္ International Gateway ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းဥပေဒတစ္ခု ထြက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ဆက္လက္ ထြက္ရွိလာမည္ဟု ဦးေသာင္တင္က ဆိုသည္။
နည္းဥပေဒတစ္ခု ထြက္ရွိရန္အတြက္ အႀကံေပးျခင္း အဆင့္ဆင့္ခံယူရသည့္အျပင္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးအပါအဝင္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာေနရာအသီးသီးမွ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ရယူရသည့္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းဥပေဒ ၅ ခုကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး အဆိုပါ နည္းဥပေဒ ၅ ခုအနက္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ၊ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္မ်ား လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒတို႔ကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Tags: 

Powered by Blogger.