ပ်ဴေစာထီးမင္း၏ မဟာေအာင္ပြဲၾကီး ဆယ့္ႏွစ္ပြဲ


ျမန္မာရာဇ၀င္တြင္ ေနနတ္သားႏွင့္ နဂါးမင္းသမီး သင့္ျမတ္ရာမွ ဖြားျမင္ေသာ မင္း၊ က်ားၾကီး၊၀က္ၾကီး မ်ားကို ႏွိမ္နင္းျဖိဳခြင္းေသာ မင္း၊ မိမိမင္းမျပဳခင္ ဆရာကိုေက်းဇူးဆပ္ေသာ အားျဖင့္ ဆရာရေသ့ကို လူထြက္ေစကာ မင္းစည္းစိမ္ကို စံစားေစေသာ မင္း အျဖစ္ ထင္ရွားေသာ ပ်ဴေစာထီး မင္းၾကီး၏ မဟာေအာင္ပြဲ ဆယ့္ႏွစ္ပြဲကို တင္ျပလိုက္ရပါေၾကာင္း။

(၁) ငွက္ၾကီး ကို ခြင္းေသာပြဲ

(၂) ၀က္ၾကီး ကို ခြင္းေသာပြဲ

(၃) က်ားၾကီး ကို ခြင္းေသာပြဲ

(၄) ရွုးပ်ံၾကီး ကို ခြင္းေသာပြဲ

(၅) လူ နတ္ နဂါး သိၾကား ျဗဟၼာ နတ္စည္ နတ္ေစာင္းျငင္းတို႕ျဖင့္ နန္းတက္ေတာ္ မူေသာပြဲ

(၆) ခမည္းေတာ္ ေနမင္းသားႏွင့္ ဖူးေတြ႕ေသာပြဲ

(၇) မယ္ေတာ္ နဂါးမင္းသမီးႏွင့္ ေရႊစည္းခံုဘုရား တည္ရာအရပ္တြင္ ဖူးေတြ႕ေသာပြဲ

(၈) အင္အားျပေတာ္မူလိုေသာငွာ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ စစ္အဂၤါေလးပါးႏွင့္တကြ ပုပၸားေတာင္သို႕ တက္ေတာ္မူေသာပြဲ

(၉) ႏိုင္ငံေတာ္ေက်းျဖစ္ေသာ ေကာသမီ ၻျမိဳ႕ ( မေကြးတိုင္း လယ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ဟု ယူဆရ ) သို႔ ကုေဋအရာမကေသာ တရုတ္စစ္သည္ တို႔ေရာက္လာေသာ အခါ မင္းၾကီးကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဆင္လံုးျမင္းရင္း အမ်ားႏွင့္ ခ်ီေတာ္မူျပီး ႏွိပ္နင္းလုပ္ၾကံေတာ္မူေသာပြဲ

(၁၀-၁၁-၁၂) ရတနာမိုး သံုးၾကိမ္ရြာသျဖင့္ ျပည္သူတို႔ ေကာက္ယူရေသာ ပြဲ သံုးပြဲ ႏွင့္ ေသာ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပြဲတည္း။

( ပ်ဴမင္းထီး လက္ထက္ တရုတ္စစ္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တရုတ္ဘက္မွမူအေနျဖင့္မူ စစ္သူၾကီး က်ဴးကက္လ်န္ ( Zhuge Liang ) သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းထိ အင္အားသံုး၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းရွိေၾကာင္း သိရသည္)

( က်မ္းကိုး အေနနဲ႔ တြင္းသင္းတိုက္၀န္မဟာစည္သူ ဦးထြန္းညိဳ ရဲ႕တြင္းသင္းျမန္မာရာဇ၀င္သစ္ (ပထမတြဲ) ကို ယူျပီး ပံုကို Google ကေန ယူကာ စာစီသူမွာ ေၾကာင္ကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း) ~_^

ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.