ဗုဒၶအလိုက်ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း


ကမၻာေပၚရွိလူမ်ိဳးတိုင္းလိုလိုပင္ယခုအခါတြင္ ခုနစ္ရက္တပတ္လွ်င္တရက္သက္သက္ကို ေန႔အားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔သတ္မွတ္ခ်က္သည္ေရွးေခတ္အီဂ်စ္လူမ်ိဳး၊ ဗက္ဗီလံုးနီးယန္းလူမ်ိဳး၊ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး၊ပါးရွင္းလူမ်ိဳး၊ ေရာမလူမ်ိဳးစသည္တို႔လက္ထက္ကပင္ ေပၚထြန္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေန႔အားသတ္မွတ္ထားရာတြင္ အခ်ိဳ႔လူမ်ိဳးမ်ားအဖို႔ထိုေန႔သည္ အားလပ္ရက္မွ်သာမဟုတ္ဘဲ ေလာကုတၱရာလမ္းစဥ္ျဖစ္ေသာအယူ၀ါဒဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရေသာေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ျဖစ္ေပသည္။ထို႔ေၾကာင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာေန႔မ်ိဳးကို သီတင္းေန႔သို႔မဟုတ္-ဥပုသ္ေန႔ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ အဂၤလိပ္၊အေမရိကန္စေသာခရစ္ယာန္ အယူ၀ါဒီမ်ား၏ဥပုသ္ေန႔မွာတနဂၤေႏြေန႔ျဖစ္၏။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအဖို႔တနဂၤေႏြေန႔ကို ဥပုသ္ေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ အေၾကာင္းထူးရွိသည္။အျခားမဟုတ္၊ထိုေန႔တြင္ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္လာသည္ဟု ခံယူထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ရက္သတၱတပတ္၏ပထမေန႔ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းတြင္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ ၀တ္တက္ၾကေလသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၌လည္းဥပုသ္ေန႔ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားျခင္းရွိေလသည္။ျမန္မာလျဖစ္ေသာ လျပည့္ေန႔၊လကြယ္ေန႔၊လဆန္း၈-ရက္၊လဆုတ္၈-ရက္ေန႔မ်ားကိုဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔က ဥပုသ္ေန႔ဟူ၍သတ္မွတ္ကာ ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းၾကေလသည္။ ဘုရားေဟာတိကနိပါတ္အဂၤုတၱိဳရ္အရဥပုသ္သံုးမ်ိဳး ရွိသည္။ယင္းတို႔မွာ-(၁)ေဂါပါလဥပုသ္ (၂)နိဂ႑ဥပုသ္ (၃)အရိယာဥပုသ္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ (၁)ေဂါပါလဥပုသ္-ဆိုသည္မွာဥပုသ္သီလကို ေဆာက္တည္ျပီးေနာက္ရတနာသံုးပါး၏ဂုဏ္ေတာ္၊ ေက်းဇူးေတာ္တို႔ကိုမေအာက္ေမ့မပြားမ်ားဘဲ ၀တ္ေရးစားမႈအစုစုတို႔ကိုသာ ၾကံစည္ေအာက္ေမ့ေနေသာဥပုသ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုဥပုသ္မ်ိဳးသည္အက်ိဳးေပးနည္းသည္။ (၂)နိဂ႑ဥပုသ္-ဆိုသည္မွာတိတၳိတို႔ေဆာင္ေသာ ဥပုသ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ပမာအားျဖင့္မိုင္တရာအတြင္း၌ရွိေသာသတၱ၀ါကိုသာ သတ္ပါမည္-စသည့္သိကၡာပုဒ္မ်ိဳးကို ေဆာက္တည္ျခင္းျဖစ္၏။ထိုဥပုသ္မ်ိဳးသည္ အက်ိဳးမရွိေပ။ (၃)အရိယာဥပုသ္-ဆိုသည္မွာဥပုသ္လီလ ခံယူေဆာက္တည္ျပီးေနာက္ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာအိမ္မႈကိစၥ၊ အလုပ္တာ၀န္မ်ားႏွင့္အျခားေလာကီေရးရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုမလုပ္ၾကရ။အနိစၥ၊ဒုကၡ၊ အနတၱတရားတို႔ကိုႏွလံုးသြင္းျခင္း၊ ရတနာသံုးပါးတို႔၏ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ေအာက္ေမ့ပြားမ်ားျခင္း၊ဘုရားတရားေတာ္မ်ားကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊နာယူျခင္း၊ ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာစီးျဖန္းျခင္း၊ေမတၱာပြားမ်ားျခင္း အစရွိေသာ ေလာကုတၱရာက်င့္စဥ္မ်ားကို အားထုတ္ၾကရေပသည္။ ထိုအရိယာဥပုသ္မ်ိဳးသည္သာ ဘုရားရွင္အလိုေတာ္က်ျဖစ္သည္။လြန္စြာ အက်ိဳးရွိသည္။ထို႔ေၾကာင့္စာခ်စ္သူတို႔သည္ ရွစ္ပါးသီလ၊ကိုးပါးသီလ၊ ၁၀-ပါးသီလျဖစ္ေသာ ဥပုသ္တို႔ကိုေဆာက္တည္ရာတြင္ဘုရားရွင္၏ အလိုေတာ္က် ေဆာက္တည္သင့္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာလွ်င္အက်ိဳးထူးကိုအျပည့္အ၀ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။ အရွွင္သုမနသာရ(ျဖဴး)
Powered by Blogger.