စစ္ကိုင္းေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားမွထူးျခားေသာေရကန္စစ္ကိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၃

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ဘုရားဖူးေရာက္သူတိုင္း သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ေသာဘုရားမွာ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားပင္ျဖစ္သည္။ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားသည္ ထူးျခားၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ေစတီပင္ျဖစ္သည္။ ေစတီကို အင္းဝေခတ္ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ သိရိသုဓမၼရာဇာမဟာဓိပတိဘြဲ႕ခံသာလြန္မင္းႀကီးက သကၠရာဇ္ ၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ထား ခဲ႔သည္။ ဘုရားထီးမတင္မီ သာလြန္မင္းနတ္ရြာစံသည့္အတြက္ သားေတာ္ပင္းတလဲမင္းက သကၠရာဇ္ ၁ဝ၁၁ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း ၈ ရက္တြင္ ထီးေတာ္တင္လွဴခဲ႔ေသာေစတီပင္ျဖစ္သည္။

ေစတီေတာ္မွာ ဥာဏ္ေတာ္ ၁ဝ၁ ေတာင္၊ ထီးေတာ္၂၆ ေပ၊ ေစတီလံုးပတ္ ေပ ၈၈ဝ၊ အခ်င္း ေပ၂၈ဝ ၉ လက္မ ရွိသည္။ စစ္ကိုင္းေကာင္းမႈေတာ္သို႔ ေရာက္သူတိုင္း ဘုရားကိုပတ္ကာ ဖူးေျမာ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ထူးျခားေသာကန္ဆီ သြား
ေရာက္ေလ႔ရွိသည္။ ထိုကန္မွာ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီနံေဘးမွ ထူးျခားေသာေမတၱာကန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေမတၱာကန္တည္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ခံသမိုင္းတြင္ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီတည္ရန္ ေျမေနရာညႊန္ျပသူ သိၾကား
မင္း၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္ေျမာက္ဘက္တြင္ ေရကန္တူးေဖာ္ခဲ႔ရာမွသည္  ေမတၱာကန္ဟု  တြင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

ေမတၱာကန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွးအစဥ္အဆက္ကတည္းက ယံုၾကည္မႈမ်ားစြာရွိၾကသည္။ ထူးျခားေသာေမတၱာကန္မွာ အေရွ႕အေနာက္အလ်ား ၂၉၉ ေပ ၆ လက္မရွိသည္။

စစ္ကိုင္းေကာင္းမႈေတာ္ေရာက္သူတိုင္း ေမတၱာကန္ဘက္ သို႔သြားကာ ငါးစာေကြၽးျခင္းမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္ကာ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားကို အေဝးျမင္ကြင္းမွ ဖူးေျမာ္ၾကသည္။ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားေဘးမွ လွပစြာတည္ရွိေနေသာ ေမတၱာကန္၏ထူးျခားမႈကို ယေန႔တိုင္ လက္ခံယံုၾကည္ကာ   စည္းကမ္းတက်   လိုက္နာၾကေၾကာင္းသိရသည္။

စစ္ကိုင္းေကာင္းမႈေတာ္နံေဘးမွ ေမတၱာကန္တြင္ ထူးျခားခ်က္ခုနစ္ခ်က္ရွိသည္။ ထိုထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ  အခါခပ္သိမ္း ေရမခန္းျခင္း၊ ေရျပင္တြင္ သစ္ရြက္အမိႈက္၊ ေရညႇိတို႔မရွိျခင္း၊ ေရွးေခတ္က တိုင္းျပည္အႏၲရာယ္က်ေရာက္လု
ခ်ိန္တြင္ ကန္ေရျပင္သည္ ဆန္ေဆးေရကဲ႔သုိ႔ ေနာက္က်ိလာျခင္း၊ ကန္တြင္းသို႔   အမ်ိဳးသမီးမ်ား  ေရဆင္းခ်ိဳးျခင္း၊ကန္ေရကို အမဂၤလာကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမိပါက ေဘးဥပါဒ္က်ေရာက္တတ္ျခင္း၊ မယံုၾကည္၍ ကန္တြင္းမွ ငါးလိပ္
တို႔ကို ဖမ္းယူစားေသာက္ပါက သိသိသာသာ ဒုကၡေရာက္တတ္ျခင္း၊ ကန္ေရကို မ်က္စဥ္းခက္မႈ၊ ေသာက္သံုးမႈျပဳပါကေရာဂါေဝဒနာသက္သာျခင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၃၆ဝ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ ေသာ္လည္း ကန္ေရသည္ ေနာက္က်ိပုပ္သိုးမႈမရွိျခင္းဆို
ေသာ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိကာလတြင္ စစ္ကိုင္းေကာင္းမႈေတာ္ေရာက္ဘုရားဖူးမ်ားသည္ ထူးျခားေသာ ေမတၱာကန္ကို အေရာက္သြားကာ ငါးစာ၊ လိပ္စာေကြၽးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ ကုသိုလ္ယူေလ႔ရွိၾကသည္။ ေမတၱာကန္မွသည္ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရား၏ အေဝးျမင္ကြင္းကို ဖူးေျမာ္ေလ႔ရွိၾကၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္သြားလာေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တိမ္တမန္PannPwint
Powered by Blogger.