မ်ိဳးဆက္


======

မ်ိဳးဆက္ အညႊန္႔ခ်ိဳးခံရတာဟာ
လူညႊန္႔တံုးသြားတာပါပဲ

ကမာၻ့ဘဏ္ ေတြမွာ သူတို႔မ်ိဳးဆက္္ေတြအတြက္
ရင္းနွီးမႈေတြလုပ္္ျပီးေနခ်ိန္မွာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ိဳးဆက္္က
မိုးမလံုတ့ဲ စာသင္္ေက်ာင္းမွာ
ဖိနပ္္အပ်က္နဲ႔ ဝါးတားတားအနာဂတ္ကိုစာလံုးေပါင္းသင္္ေနရတယ္

ခ်ိဳမလားလို႔ ေက်ြးၾကည့္တာတ့ဲ
မိႈင္းနဲ႔ ျမဴ မခြဲျခားတတ္ေအာင္
အေတြးေတြကို ေဖာက္္ထုတ္ ...
စာသင္္ေက်ာင္းကိုသာ မိႈင္းတိုက္္လိုက္
လူေတာ္ေတြ ဘယ္ေတာ့မွမပြင့္ဘူးဆိုတာ သူတို႔သိတယ္

မနက္္နိူးရင္
သူတို႔မ်ိဳးဆက္က iphone 6+ အလန္းနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ိဳးဆက္က မိဘရန္ပြဲႏိူးစက္နဲ႔

မနက္စာကို
သူတို႔မ်ိဳးဆက္က ဒင္္ဆမ္းနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ိဳးဆက္က ထမင္းေရဆမ္းနဲ႔

အျပင္္ထြက္ေတာ့
သူတို႔မ်ိဳးဆက္က အာရာဖက္နဲ႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ိဳးဆက္ မီနီဘက္စ္နဲ႔

သူတို႔မ်ိဳးဆက္ ဗိုလ္ထိုင္္အိမ္္သာနဲ႔ Time သတင္းဖတ္ေနခ်ိန္
ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ိဳးဆက္ လက္ဘက္္ရည္္ဆိုင္္မွာ ျမန္မာ့အလင္းနဲ႔

သူတို႔မ်ိဳးဆက္ေတြ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုသင္္ၾကားေနခ်ိန္
ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ိဳးဆက္္က ေနပူထဲမွာအလုပ္္ေပါင္းစံုနဲ႔

သူတို႔မ်ိဳးဆက္ေတြ ကားထည္လဲေျပာင္းစီးေနခ်ိန္
ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ိဳးဆက္ေတြ ဘက္စကားတိုးေဝွ႔ေနတုန္း

သူတို႔ အက္္ေဇးရွင္းေခြးအတြက္အစာက ျပည္္ပက
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးအတြက္ ထမင္းခ်ိဳင့္ဟင္းက ရပ္္ကြက္ေစ်းထဲက

အက္ေဇရွင္းအတြက္
ေခြးေရခ်ိဳးဆပ္္ျပာ
ေခြးေပါင္္ဒါ
ေခြးအေမြႊးၿဖီးတ့ဲ ဘလပ္ခ်္
ေခြးလည္္ပတ္အလွဆင္္ႀကိဳး
ေခြးအက်ၤ ီ
ေခြးကာကယ္ေဆး အသံုးစရိတ္က

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြ
ေက်ာင္းလြယ္္အိပ္
ေက်ာင္းစာအုပ္
ေက်ာင္းအက်ၤ ီ
ေက်ာင္းမုန္႔ဖိုး
ေက်ာင္းစရိတ္ထက္ ပိုတယ္ . . .

ေတြးမိရင္ အသည္းနာစရာပါ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘိုးေဘေတြည့ံခ့ဲလို႔လား !
ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္္ထက္္ေကာ ည့ံေနရဦးမွာလား !
ကၽြန္ေတာ္္တို႔ေနာက္္မ်ိဳးဆက္္ကိုေကာ အည့ံခံခိုင္းရဦးမွာလား !

အသိဥာဏ္ကို အကြက္ခ်ျပီး
လုပ္္ၾကံခံရတာာ

ကြ်န္ေတာ္တို႔မ်ိဳးဆက္္ကို ေျခလိမ္္ေနတ့ဲျမင္းကို...ေပး
သူတု႔ိမ်ိဳးဆက္္က် ျမင္းေကာင္းျမင္းသန္႔နဲ႔
ဒီပြဲ အျမဲတမ္းရံႈးေနတာ မထူးဆန္းပါဘူး

ေက်ာင္းေတြက လူစြမ္းေကာင္းေတြမထြက္ေအာင္္
သူတို႔လုပ္္ၾကံထားတာ
အေတြးအေခၚေတြမ်ိဳးတုန္းေအာင္
ပညာေရးကို အဆိပ္ခတ္ထားတာ

စာေပကို ေသာ့ခတ္
မ်ိဳးဆက္္ကို ျခစားမႈမွာ ယစ္မူးေအာင္
ဘိန္းေက်ြးသလိုလုပ္
လူည့ံေတြျဖစ္ေအာင္ ရည္္ရြယ္္ထားတာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘိုးေဘဟာ သူတို႔ဘိုးေဘေတြရဲ့က်ြန္
အခုကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတို႔က်ြန္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနာက္္မ်ိဳးဆက္္က သူတို႔ေနာက္္မ်ိဳးဆက္္ရဲ့က်ြန္
စနစ္တက် သူတို႔အေတြး
လွလွပပ ကလင္္ဒါ'က်ပါပဲ

အျမစ္ကလွန္္ရမွာဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့အားစိုက္္ရမယ္
စစ္မွန္တ့ဲ ပညာေရး
အလွပဆံုး အနာဂါတ္
အခန္းထဲ ေနေရာင္္ရဖို႔
ခန္းစီးေတာ့ဖြင့္ရမွာပဲ . . .

မွိန္းေနမွာလား !
ဝိုင္းကူမွာလား ! !

ခင္္ဗ်ားမ်ိဳးဆက္္အတြက္
ခင္္ဗ်ားမွာ တာဝန္္ရွိ/မရွိ . . . . . ! ! !

 
Ko Lynn
Powered by Blogger.