သိၾကားမင္းက ေလးစားရသူမ်ား


++++++++++++++++++

၁။ သီလႏွင့္ ျပည္စံုေသာ ရဟန္း
၂။ ေကာင္းမူျပဳေသာ လူ
၃။ ကိုယ္က်င့္သီလရွိေသာ လူ
၄။ ရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ေသာ လူ
၅။ သမၼာအာဇီဝ အလုပ္ျဖင့္ သားမယားကို လုပ္ေၾကြးေသာ လူ။

ထိုသူတို႔အား မိုးသိၾကားသည္ နႏၵဝန္ ဥယ်ာဥ္သို႔ မဝင္မွီ ၊ ေဝဇယႏၱာျပႆဒ္မွ ဆင္းသက္ခါ ရွိခိုး ဦးတိုက္ေလ့ရွိသည္ဟူ၏။

သဂါထာဝဂၢပါဠိေတာ္။ သကၠသံယုုတ္။ ဂဟ႒ဝႏၵနာသုတ္။


Powered by Blogger.