ယိုးဒယားမင္းျဗနရစ္၏ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ား


ယေန႔တိုင္ ယိုးဒယားျပည္သူတို႕၏ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ မွတ္ယူျခင္းကို ခံေနရေသာ ယိုးဒယားမင္း ျဗနရစ္သည္ ပိႆေလာက္စား ျဗမဟာဓမၼရာဇာ ႏွင့္ ျဗ၀ိသုဒၶိေကသထရီ တို႕၏ သားေတာ္လတ္ ျဖစ္သည္။

သူ၏ အစ္မေတာ္မွာ ျဗသ၀န္ေခၚ ဆုပန္ကလ်ာျဖစ္ျပီး ညီေတာ္မွာ ျဗဧကထို႕စလို႔ ျဖစ္သည္။ ( ယိုးဒယားတို႕က ယင္းတို႕ သံုးဦးကို Golden Princess, Black Prince and White Prince ဟု အမွတ္အသားျပဳထားၾကသည္ဆို၏။ )

ေအဒီ ၁၅၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းၾကီး အယုဒၶယျမိဳ႔ကို အလိုေတာ္ျပည့္သည့္အခါ ပိႆေလာက္စား မဟာဓမၼရာဇာသည္ ၄င္း၏ ကိုးႏွစ္သားအရြယ္ သားငယ္ ျဗနရစ္ကို မင္းၾကီး၏အပါးတြင္ ခစားရန္ ဟံသာ၀တီသို႕ တပါတည္း ထည့္ေပးခဲ့သည္။

ျဗနရစ္သည္ ဟံသာ၀တီတြင္ မြန္စကား၊ဗမာစကားတို႕ကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည့္အျပင္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းၾကီး၏ ေျမးေတာ္ႏွင့္အတူ စစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာမ်ား၊စစ္ဆင္စစ္တက္ပံုမ်ားကို ပါ ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ေအဒီ ၁၅၆၉ တြင္ ယိုးဒယားဘုရင္ေဟာင္းက ပုန္ကန္သျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းၾကီးသည္ အယုဒၶယသို႔ ဒုတိယမၸိ ခ်ီတက္ သိမ္းပိုက္ရျပန္သည္။ ( ဤအၾကိမ္တြင္မူ ျဗနရစ္၏ အေဖ ပိႆေလာက္စားသည္ ျမန္မာတို႔ဘက္မွ ရဲရဲရင့္ရင့္ ရပ္တည္ကာ တိုက္ခိုက္ေပးခဲ့သည္။ ၄င္း၏ ေသြးသားရင္းခ်ာမ်ားကိုပင္ သစၥာေဖာက္ကာ ကူညီေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ )

ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းၾကီးက အယုဒၶယကို ထပ္မံေအာင္ျမင္သည့္အခါ ျဗမဟာဓမၼရာဇာအား ေစာ္ဘြားေသာင္က်ည္ ( ေခ်ာင္ဖေစာင္ေခြ ) ဟူေသာဘြဲ႕ျဖင့္ ထီးျဖဴ မကိုဋ္ေပးကာ အယုဒၶယဘုရင္အျဖစ္ တင္ေျမာက္ေပးခဲ့သည္။

ေစာ္ဘြားေသာင္က်ည္ကလည္း ဘုရင့္ေနာင္မင္းၾကီး အား မိမိ၏ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ သမီးေတာ္ ဆုပန္ကလ်ာကို ဆက္သခဲ့သည္။ ( ထို႔ေနာက္ ျဗနရစ္ကို အယုဒၶယသို႔ ျပန္ေခၚကာ ပိႆေလာက္ျမိဳ႕ကို စားေစခဲ့သည္။ )

အယုဒၶယသည္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းၾကီး နတ္ရြာစံသည့္အခ်ိန္ထိ ျမန္မာတုိ႔၏ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ပ်၀ပ္ရိုက်ိဳးစြာ ဆက္ဆံခဲ့သည္။

ဘုရင့္ေနာင္နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ သားေတာ္နႏၵဘုရင္က အရိုက္အရာကုိ ဆက္ခံခဲ့သည္။ ( မ်ားမၾကာမီ မင္းသစ္၏ အရည္အခ်င္းကို စမ္းသပ္လိုေသာ လက္ေအာက္ခံ တို႕က ပုန္ကန္ၾကသည္။ )

လက္ေအာက္ခံတို႔၏ ပုန္ကန္မႈမ်ားအနက္ အင္း၀ဘုရင္သတိုးမင္းေစာ၏ ပုန္ကန္မႈသည္ အျခားဘုရင္မ်ားကို ပင္ ဂယက္ရိုက္ေစခဲ့သည္အထိ ၾကီးမားခဲ့သည္။ ( အေၾကာင္းမွာ နႏၵဘုရင္က သတိုးမင္းေစာကို ႏွိမ္နင္းရန္ လက္ေအာက္ခံမ်ားထံမွ စစ္သည္အေျမာက္အမ်ား ဆင့္ဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။)

အၾကံသမား ျဗနရစ္အတြက္မူ ထိုပုန္ကန္မႈကို အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ အျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ့သည္။ ( ထို႕ေၾကာင့္ပင္ နႏၵဘုရင္က စစ္သားဆင့္ဆိုသည့္အခါ ဆင္ျမင္းစစ္သည္ ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ျဖင့္ ဟံသာ၀တီသို႕ ခ်ီတက္လာခဲ့သည္။ )

ဟံသာ၀တီတြင္ ျမိဳ႔ေစာင့္အျဖစ္က်န္ခဲ့ေသာ ဥပရာဇာသည္ နန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္ေပၚမွေန၍ ေတာင္အရပ္မွ တလိမ့္လိမ့္တက္ေနေသာ ဖုန္လံုးၾကီးမ်ားကို ၾကည့္ကာ ေခၽြးျပန္စ ျပဳလာခဲ့ျပီ။ ( "ခမည္းေတာ္ အင္း၀ကို ခ်ီသြားခဲ့ျပီ၊ အမီလိုက္ေခ်ေတာ့" ဟူေသာစကားကို ျမင္းသည္ေတာ္ေစလႊတ္ကာ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ျဗနရစ္က လ်စ္လ်ဴရႈကာ တအိအိ ခ်ီတက္လာေနျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ )

ထို႕ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ကို အေျမာက္ေသနတ္မ်ား ျပင္ကာ ခုခံရန္ ၾကံရြယ္ေနစဥ္ သတင္းေကာင္းေပၚလာခဲ့သည္။ နႏၵဘုရင္ အင္း၀ကို အလိုေတာ္ျပည့္ကာ ဟံသာ၀တီသို႕ ျပန္လာေနျပီ ဟူေသာသတင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျဗနရစ္အေနျဖင့္မူ မ်က္ႏွာပ်က္စရာသတင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယခုမွ ဟံသာ၀တီကို တိုက္လွ်င္ ျမိဳ႕တြင္းမွ ခုခံစစ္ေရာ ျမိဳ႕ျပင္မွ မၾကာမီေရာက္လာမည့္ ဘုရင့္တပ္မ်ား၏ထိုးစစ္ေရာျဖင့္ စစ္ႏွစ္ဖက္ညွပ္ခံရကာ အယုဒၶယသို႔ ေခါင္းမပါဘဲ ျပန္ေရာက္မည့္ကိန္းျဖစ္သည္။ ( မတိုက္ဘဲ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ကာ ဒီတိုင္းေနေနလွ်င္လည္း ေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္ နႏၵဘုရင္ကို ၀င္ေရာက္ရွိခိုးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ )

အၾကံသမား ျဗနရစ္သည္ ၾကံရာမရျဖစ္သြားသည့္အခါ အေရွ႔ဘက္တလႊားရွိ မြန္ဟူသမွ်ကို စုရံုးသစၥာေပးသည္။ စုမိသမွ်ေသာ မြန္အရပ္သားမ်ားကို ေခၚကာ အယုဒၶယသို႕ ျပန္သည္။ ( နႏၵဘုရင္ကို အတိအလင္း ပုန္ကန္ျခားနားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ )

နႏၵဘုရင္ကလည္း ျဗနရစ္၏ေနာက္သို႕ တပ္ေလးတပ္ေစလႊတ္ကာ မြန္တို႕ကို ကယ္တင္ရန္ႏွင့္ ျဗနရစ္ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။

စစ္ေတာင္းျမစ္အနီးသို႕ အေရာက္တြင္မူ ျမန္မာတပ္မ်ား ျဗနရစ္တို႕ လူအုပ္စုၾကီးကို မီလာခဲ့ေတာ့သည္။ ( ခ်က္ခ်င္းပင္ တံတားမ်ား ေဖာင္မ်ား ျပင္ဆင္ကာ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းသို႕ ေရာက္ႏွင့္ေနျပီး ျဖစ္ ေသာ ျဗနရစ္တို႕ကို မ်က္ခ်ည္မျပတ္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ )

ထိုအခါ ျဗနရစ္သည္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းမွ ေန၍ တူမီးေသနတ္ကို ေျပာင္းစာက်ည္ဆန္သြတ္ကာ ျမန္မာ့တပ္ေလးတပ္ ၏ ေခါင္းေဆာင္ စစ္သူၾကီးသက္ရွည္ေက်ာ္ထင္ ကို တည့္တည့္ခ်ိန္ျပီး ပစ္ခတ္ရာ ျမန္မာစစ္မႈးၾကီးသည္ တစ္ခ်က္တည္းျဖင့္ ထိမွန္က်ဆံုးခဲ့သည္။ (ထို တူမီးေသနတ္ကို ယိုးဒယားအမ်ိဳးသားျပတိုက္တြင္ ယေန႔တိုင္ သိမ္းဆည္းထားျပီး "စစ္ေတာင္းျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ဆဲ ျဗသာဓိနရာဇ္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ေသနတ္"ဟု ကမၺည္းထိုးထားသည္ဆို၏။ )

စစ္မႈးက်သြားေသာအခါ ျမန္မာတပ္မ်ားသည္ ျမစ္ကမ္း အနားတြင္ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ေနခဲ့ျပီး ျဗနရစ္လည္း လြတ္ေျမာက္သြားေတာ့သည္။

နႏၵဘုရင္သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဗနရစ္ကို ႏွိမ္နင္းရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ခ်ီတက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗမာ့ေရကိုေသာက္၍ ဗမာ့ထမင္းကိုစားကာ ဗမာတို႔၏ေသနဂၤဗ်ဴဟာမ်ားကို နားလည္ေနေသာ ျဗနရစ္သည္ နႏၵဘုရင္၏တပ္မ်ားကို အယုဒၶယေျမမွ အၾကိမ္ၾကိမ္ျပန္ဆုတ္ေစခဲ့သည္။

တစ္ၾကိမ္တြင္မူ ဟံသာ၀တီဥပရာဇာသည္ ျဗနရစ္ႏွင့္ ဆင္စီးခ်င္းထိုးေနစဥ္ စိန္ေျပာင္းသင့္၍ နတ္ရြာစံခဲ့ရသည္အထိ အေျခအေနဆိုးခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီး နႏၵဘုရင္လည္း ထီးနန္းစြန္႕လႊတ္ခဲ့ရသည္။

ျဗနရစ္သည္ ဟံသာ၀တီကို သိမ္းရန္ အေျပးကေလး ခ်ီတက္လာခဲ့ေသးသည္။ သို႕ေသာ္ ရခိုင္ဘုရင္ႏွင့္ ေတာင္ငူဘုရင္က သိမ္းယူျပီးျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းအတြက္ ေ၀စုခြဲစရာအျဖစ္ ျပာပံုမ်ားသာ က်န္ေတာ့သည္။

ျပာပံုမ်ားကိုသာေတြ႔၍ ျဗနရစ္ ၀မ္းနည္းပက္လက္ ျဖစ္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္ငူကို သိမ္းႏိုင္လွ်င္ ရတနာမ်ားရႏိုင္ေသးသည္ အထင္ျဖင့္ ေတာင္ငူကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ( သို႕ေသာ္ နတ္သွ်င္ေနာင္ကို မယွဥ္ႏိုင္သျဖင့္ ျပန္ဆုတ္ေျပးရသည္။ )

မဆုတ္ခင္တြင္ မုတၱမတလႊားကို ရုပ္တည္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္စီမံသြားေသးသည္။ ၀င္းေယာ္စား၊ ေမာ္လျမိဳင္စား တို႔ကို ဗမာ့လက္မွ လြတ္ေအာင္ ငါၾကံေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟုဆိုျပီး ဘြဲ႕ၾကီးရာထူးၾကီးမ်ားေပးကာ သစၥာခံေစခဲ့သည္။ ( ဗမာႏွင့္မြန္အၾကား သပ္သွ်ိဳေသြးခြဲသည့္သေဘာျပဳလုပ္သြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ )

ထို႕ေနာက္တြင္မူ ျဗနရစ္သည္ ျမန္မာျပည္ ေအာက္ပိုင္းကို သိမ္းသြင္းႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနစဥ္တြင္ ေညာင္ရမ္းမင္း၏ တပ္မ်ားက ရွမ္းျပည္တလႊားကို စုစည္းႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေနေၾကာင္းကို သိသည့္အခါ ေညာင္ရမ္းမင္း၏ အၾကံအစည္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ ရွမ္းျပည္ဘက္သို႕ အေမာတေကာ ခ်ီတက္လာခဲ့သည္။

ထိုသို႕ အေမာတေကာခ်ီတက္လာေနစဥ္မွာပင္ ျဗနရစ္ ( အသက္ ငါးဆယ္ ) သည္ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ ခရီးငါးတိုင္အကြာ မိုင္းဟင္းအရပ္တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖင့္ ရုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ( ေညာင္ရမ္းအင္အားစုအတြက္ တစ္မီးျငိမ္းသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ )

အကယ္၍သာ ထိုအျဖစ္ကိ ုဘုရင့္ေနာင္မင္းၾကီး သိခဲ့လွ်င္ "ဟံသာ၀တီတြင္ ေျမးေတာ္ႏွင့္အတူ မိမိ၏ေက်းဇူးကိုခံစားခဲ့ေသာ ျဗနရစ္ငယ္သည္ ဤသို႕ဤႏွယ္ ေတာၾကီးမ်က္မည္းအလယ္တြင္ အနိစၥေရာက္ရွာသည္"ဟုဆိုကာ စိတ္ေကာင္းေတာ္မူရွာမည္ မဟုတ္ေပ။

( မေရးရတာၾကာလို႕ ျဗနရစ္အေၾကာင္း အတိုခ်ဳပ္ျပီး ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။ အတိုခ်ဳပ္တာကတင္ ေတာ္ေတာ္ရွည္သြားလို႔ ဒီမွာပဲ ရပ္လိုက္ရပါတယ္။ ထပ္သိခ်င္ေသးရင္ ေကာမန္႔ ခ်န္ထားခဲ့ပါေညာ္ =^_^= )


ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.