အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ ျမႇင့္တင္ရန္

အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ ျမႇင့္တင္ရန္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား သံုးစြဲေရးFacebook စီစဥ္
===============================

Facebook ကုမၸဏီသည္ အင္တာနက္ သံုးစြဲႏုိင္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳသြားမည္ဟု အတည္ျပဳခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။ Aquila ဟု အမည္ေပးထားေသာ အဆုိပါ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ကို အင္တာနက္ လႊမ္းၿခံဳႏုိင္မႈ နည္းပါးေသာ ေနရာမ်ား၌ ပ်ံသန္းေစကာ အင္တာနက္ သံုးစြဲႏုိင္စြမ္း ျမႇင့္တင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားသည္ အျမင့္ေပ ၆ဝဝဝဝ မွ ၉ဝဝဝဝ ၾကားတြင္ ပ်ံသန္းကာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိမည္ဟု Facebook ၏ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ဌာနခြဲမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

Aquila ကို လာမည့္လ အနည္းငယ္အတြင္း စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ကာ အဆင္ေျပခဲ့ပါက လာမည့္ႏွစ္မွ စတင္၍ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား ျဖင့္ အင္တာနက္ သံုးစြဲႏုိင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။ Facebook သည္ ယခုအစီအစဥ္ကို သြားလာရန္ ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ သံုးစြဲႏုိင္မႈ နည္းပါးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၌ အင္တာနက္ သံုးစြဲႏုိင္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Powered by Blogger.