ျပည္သူ၏ ဆႏၵႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ျပတ္သားရမည့္အခ်ိန္

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုက ျပတ္ျပတ္သားသား တသံတည္း ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ မေျပာင္းလဲျခင္းကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတဝန္းရွိ မဲ႐ံုမ်ားတြင္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ တန္းစီ၍ အေျပာင္းအလဲအတြက္ တေယာက္ၿပီး တေယာက္ မဲထည့္ခဲ့ၾကသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔၊ ၁၉၉၀ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အႀကီးအက်ယ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ျပည္သူလူထု၏ တခဲနက္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ထပ္မံ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက အေျပာင္းအလဲ ေခ်ာေမြ႔စြာ ျဖစ္ေပၚမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ္လည္း အမ်ားစုက လက္ရွိ အစိုးရအေပၚ သကၤာမကင္းမႈမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။
တခ်ိဳ႕က အစိုးရသည္ အာဏာကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ထားရန္ လွည့္စားမႈ လုပ္ေနဆဲ ဟု ထင္ျမင္လ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္လိမ့္မည္ ဆိုသည္ကို တိက်စြာေျပာႏိုင္သူလည္း မရွိပါ။
ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ကြ်မ္းက်င္သူတခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္ကို ျမန္မာ့အေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားဟု နာမည္ တပ္ထားသူ တခ်ိဳ႕ကသာ မဲေပးသည့္ေန႔တြင္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားက မည္သို႔ မဲေပးမည္ကို တိတိက်က် ေျပာႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အလြန္ရွင္းေသာ အခ်က္မွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အရပ္သားအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လိုခ်င္ေနခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ မဲရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္သည့္အခါ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သံတမန္အသိုင္း အဝိုင္းမ်ား ခန္႔မွန္းခဲ့သည္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ပုဂိၢဳလ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း NLD ပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈ အတိုင္းအတာကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့သူမွာ အနည္းငယ္သာ ရွိသည့္ အတြက္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာေသာ အခါ အမ်ားစုမွာ အႀကီးအက်ယ္ အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကသည္။
ယခုအခ်ိန္အထိ က်ေနာ္ ေလ့လာၾကည့္ခဲ့ ရသမွ်အရ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ဘာျဖစ္လာ မည္ကို မသိေသာ္လည္း၊ အံ့အားသင့္ စရာမ်ားကို မေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္း NLD အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနလိုၿပီး ဂုဏ္သိကၡာ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို ျပန္လည္ ရယူရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္။
ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားျခင္း၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း အသစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား လူမႈဖူလံုေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတဝန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္ ၾကၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ ေပးလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔ျဖစ္လာမည္နည္း။ ယခုအခ်ိန္သည္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ရန္ ျပင္ဆင္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈတခု ရွိလာေရး အတြက္ ေသခ်ာမွသာ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္ တရပ္ ေပၚထြက္ရန္ လမ္းစတခု ျဖစ္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
တခါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္ (Gorbachev) ဟု အမည္တြင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ အ႐ံႈးကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ လက္ခံၿပီး အာဏာကို စြန္႔လႊတ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို ေလးစားသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက ၎၏ေနာက္ဆံုး အေမြအႏွစ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ကိုင္တြယ္ရခက္ေသာ အရာတခု အျဖစ္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည္ဟု က်ေနာ္တို႔ ေျပာႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ႔ဖခင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္ ဟု မၾကာခဏ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္း မစိမ္းသူတေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။
ကနဦး၌ စစ္တပ္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အရ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိရွလြယ္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတိျပဳေရွာင္ ရွားရင္း ျမန္မာတို႔၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ အတိုင္း ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား အားကိုးရေသာ တပ္မေတာ္ အျဖစ္ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လာရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က စိတ္ေစတနာမွန္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လက္ခံပါက ျပည္သူမ်ား၏ ေလးစားမႈ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရးကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေလးစားမည္၊ အႏိုင္ရပါတီႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္မည္ ဟု သူ ေျပာခဲ့သည့္ ကတိမ်ားကို အေလးထားမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။
တခ်ိဳ႕က လက္ခံၾကမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔က မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို အေလးထားၿပီး တိုင္းျပည္ကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ အစိုးရ သစ္တရပ္ကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္တြင္ အ႐ုပ္ဆိုးခဲ့ေသာ သမိုင္းကို သက္သာေလ်ာ့ပါးေစမည့္ လမ္းအတိုင္း သြားၾကႏိုင္ပါသည္။
၎တို႔၏ လုပ္ဆာင္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ ဇာတ္လမ္းတပုဒ္တြင္ စာမ်က္ႏွာသစ္ လွန္ရန္ တိတိက်က် သက္ေသျပသြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲ အတြက္ မဲေပးရန္ သတၲိရွိခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်မႈမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္သစ္ ထံသို႔ ပံုအပ္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား အတြက္မူ သမိုင္းတြင္ ေနရာမွန္မွ ရပ္တည္ရန္ အခြင့္ေကာင္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ယခုလို အေရးပါသည့္ အဆံုးအျဖတ္ အခ်ိန္တြင္ ၎တို႔က မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဆိုသည္ကို ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္သူ အသီးသီးကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက ပါလိမ့္မည္။

irrawaddy
Powered by Blogger.