1961 ရန္ကုန္ျမစ္ကမ္း ျမင္ကြင္းတေနရာ

The Landing Stage on Rangoon River, c.1961

Powered by Blogger.