ျမန္မာ့သစၥာေတာ္ကို ေက်နပ္စြာခံယူခဲ့ေသာ ယိုးဒယားမင္း

၁၆ ရာစု အေစာပိုင္းကာလတြင္ ယိုးဒယားႏိုင္ငံ၌ အယုဒၶယေနျပည္ေတာ္ကို ဗဟိုျပဳကာ သုပန္နဖြန္၊ ေသာကၠတဲ၊ ဥဒံု ႏွင့္ သီရိသနခုန္ ဟူေသာ ျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ ( ထိုျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ အခါၾကီးရက္ၾကီးမ်ားတြင္သာ ထိေတြ႕မႈရွိၾကသည္။ )

ထိုသို႕အုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ အယုဒၶယမင္းၾကီး ခ်ိဳင္ရာဇာ ၏ မိဖုရား သီရိသုဒၶ သည္ နန္းတြင္းမွလူပ်ိဳေတာ္သားတစ္ဦး ႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ကာ မင္းၾကီးကို အဆိပ္ခတ္လုပ္ၾကံခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ထီးနန္းဆက္ခံေသာ သူ၏ သားေတာ္ရင္းေလးကိုပင္ သတ္ျဖတ္ကာ သူႏွင့္ေဖာက္ျပန္ေသာ လူပ်ိဳေတာ္သားကို "၀ုန္ရာ၀ုန္စာထိရပ္"ဟူေသာ ဘြဲ႕ျဖင့္ နန္းတင္ေပးခဲ့သည္။ ( ထိုျဖစ္ရပ္ကို ယိုးဒယားရာဇ၀င္မ်ားတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ )

ဤကဲ့သို႕ မိဖုရား သီရိသုဒၶ၏ မတရားလုပ္ရပ္ကို မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သုပန္နဖြန္မင္းဆက္ မွ မဟာခ်ကၠရာဖတ္သည္ ေသာကၠတဲမင္းဆက္မွ ဖိရန္သေရ႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ သီရိသုဒၶ ႏွင့္ ၀ုန္ရာ၀ုန္စာ တို႔သည္ ေခါင္းျဖတ္၍ ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရသည္။

ထို့ေနာက္ မဟာခ်ကၠရာဖတ္ သည္ ျဗသာဓိရာဇာ ဟူေသာဘြဲ႕ျဖင့္ အယုဒၶယ ထီးနန္းကို ဆက္ခံခဲ့သည္။ သူ႕ကို ကူညီေပးခဲ့ေသာ ဖိရန္သေရ႕ ကိုလည္း ျဗမဟာဓမၼရာဇာ ဟူေသာဘြဲ႕ျဖင့္ ပိႆေလာက္ျမိဳ႕ကို စားေစသည္။ သူ၏ သမီးေတာ္ ၿဗဝိသုဒၶိ ႏွင့္လည္း လက္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ( ပိႆေလာက္စားတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံတြင္ သမီးေတာ္ တစ္ပါးႏွင့္ သားေတာ္ ႏွစ္ပါး ထြန္းကားခဲ့သည္။ ဆုပန္ကလ်ာ၊ ျဗနရစ္ ႏွင့္ ျဗဧကထို႔စရို႔ တို႔ျဖစ္သည္။ )

ေအဒီ ၁၅၄၈ တြင္ ဟံသာ၀တီ တပင္ေရႊထီးမင္း အယုဒၶယသို႕ တိုက္ခိုက္လာေသာအခါ ျဗမဟာဓမၼရာဇာသည္ အယုဒၶယ ေတာ္၀င္တပ္ႏွင့္အတူ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေပးခဲ့သည္။သူသည္ ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ စီးခ်င္းယွဥ္မိျပီး တိုက္ပြဲတြင္ အရွင္ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ( ထိုတိုက္ပြဲတြင္ ယိုးဒယားမင္း၏ မိဖုရားႀကီး ျဗသီရိဆူရီယိုထိုင္းသည္ ျပည္ဘုရင္၏ ဓားခ်က္ျဖင့္ က်ဆံုးခဲ့သည္။ )

သို႕ေသာ္ မ်ားမၾကာမီ အယုဒၶယမင္းက ဟံသာ၀တီကို လက္ေဆာင္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ကတိမ်ားေပး၍ အညံ့ခံေသာအခါ ျဗမဟာဓမၼရာဇာသည္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ပိႆေလာက္ျမိဳ႕ကို ဆက္လက္စားရသည္။

ဆယ့္ငါးႏွစ္ခန္႕အၾကာ ေအဒီ ၁၅၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္၏ ဆင္ျဖဴေတာ္စစ္ပြဲ စတင္ခဲ့သည္။ ျဗမဟာဓမၼရာဇာသည္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားကို မိမိျမိဳ႕မွ ခုခံေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရင့္ေနာင္၏ စစ္အင္အားကို မယွဥ္ႏိုင္ဘဲ လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္တြင္မူ ဘုရင့္ေနာင္၏ ေနာက္ေတာ္သို႕လိုက္ကာ မိမိ၏တပ္မ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းခဲ့သည္။ အယုဒၶယျမိဳ႕ကို ရံမိေသာအခါ ျဗမဟာဓမၼရာဇာသည္ ျမိဳ႕တြင္းမွ အယုဒၶယဘုရင္ထံ သို႕ မိမိ၏ တမန္ကို ေစလႊတ္ကာ အညံ့ခံရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားကဆိုသည္။

အေစာပိုင္းတြင္ ယိုးဒယားမင္းက ေစလာသူကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္နက္ခ် အညံ့ခံခဲ့သည္။

ထိုအခါ ဘုရင့္ေနာင္သည္ ယိုးဒယားမင္း၏ သားေတာ္ၾကီး ျဗမဟိန္ ကို နန္းတင္ ေပးခဲ့ကာ ယိုးဒယားမင္း၊ မိဖုရား၊ သားေတာ္ငယ္ ျဗရာမသြန္ တို႕ကို ဟံသာ၀တီသို႕ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ ( ျဗမဟာဓမၼရာဇာကလည္း သားေတာ္ႀကီး ျဗနရစ္ကို ဘုရင့္ေနာင္၏ အပါးတြင္ေနေစရန္ ထည့္ေပးလိုက္သည္။ )

မ်ားမၾကာမီ ျဗရာမသြန္သည္ ဘုရင့္ေနာင္၏ ဇင္းမယ္စစ္တြင္ ဖ်ားနာ၍ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္သြားေသာ မင္းသား၏ မိဖုရားက အယုဒၶယသို႕ ျပန္လိုသျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္က ရာဇမႏုဟူေသာ အမတ္ကို ၾကီးၾကပ္ေစကာ ျပန္ပို႕ခဲ့သည္။

ထိုယိုးဒယားမိဖုရားသည္ လမ္းခရီးတြင္ ရာဇမႏု ႏွင့္ ျငိစြန္းခဲ့သည္။ ထိုကိစၥကို ယိုးဒယားေတာ္၀င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဘုရင့္ေနာင္ထံ လွမ္း၍ ကန္႕ကြက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႕ ရႈပ္ေထြးေနစဥ္ ရဟန္း၀တ္ေနေသာ ယိုးဒယားဘုရင္ေဟာင္းက အယုဒၶယသို႕ ဘုရားဖူးရန္ အေၾကာင္းျပကာ ျပန္သြားခဲ့သည္။ အယုဒၶယသို႕ေရာက္လွ်င္ လူ၀တ္လဲကာ သားေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။

ဘုရင့္ေနာင္က ေဖာက္ျပားသူ ရာဇမႏု အမတ္ကို ကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။ ထိုသို႕ ကြပ္မ်က္ေၾကာင္းကို ယိုးဒယားမင္းထံ ဇလသင္ရံ ဟူေသာ အမတ္ကို ေစလႊတ္ကာ အေၾကာင္းၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

ယိုးဒယားမင္းတို႕ သားအဖသည္ ဇလသင္ရံကို လမ္းခုလတ္တြင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ( ဟံသာ၀တီ၏ အာဏာကို ဖီဆန္ေတာ့မည္ဟူေသာ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ )

ထိုအေၾကာင္းကို ပိႆေလာက္စား ျဗမဟာဓမၼရာဇာ သိလွ်င္ " ယိုးဒယားမင္းသည္ မအပ္မရာေသာ အေၾကာင္းကို ၾကံစည္သည္။ ငါကား ငါ့ကိုယ္ငါ အမ်က္မရွာေကာင္းေပ " ဟုဆိုကာ ပိႆေလာက္မွ ဟံသာ၀တီသို႕ အလံုးအရင္းႏွင့္ ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။

ျဗမဟာဓမၼရာဇာ ပိႆေလာက္မွ ထြက္သြားေၾကာင္း သိလွ်င္ ယိုးဒယားမင္း ျဗမဟိန္က ပိႆေလာက္သို႕ စစ္အင္အားျဖင့္ ခ်ီတက္လာကာ ျဗမဟာဓမၼရာဇာ၏ မိဖုရား ျဗ၀ိသုဒၶိ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

- " အစ္မေတာ္...ေသာကၠတဲ မင္းဆက္က မဟာဓမၼရာဇာကေတာ့ အယုဒၶယသစၥာကို မခံဘဲ ဟံသာ၀တီနဲ႕ ပူးေပါင္း လိုက္ျပီ။ ဘယ့္ႏွယ္လဲ အစ္မေတာ္။ အစ္မေတာ္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႕သုပန္နဖြန္မင္းဆက္ ေသြးပဲ မဟုတ္လား.. ဟံသာဝတီသစၥာမခံဘဲ ေနျပည္ေတာ္ကို လိုက္ခဲ့မယ္မလား"

- " ဟယ္...နင္က ေသာကၠတဲ နဲ႕ သုပန္နဖြန္ ဆိုျပီး ေသြးခြဲ မ်ိဳးခြဲ စကားေတြေျပာလာတယ္။ ရတယ္။ ငါနဲ႕ ငါ့သားသမီးေတြ ေနျပည္ေတာ္ကိုလိုက္ခဲ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ နင့္ကို လံုး၀မေက်နပ္ဘူးဆိုတာေတာ့ မွတ္ထားပါ။ "

သို႔ျဖင့္ ျဗ၀ိသုဒၶိသည္ သမီးေတာ္ ဆုပန္ကလ်ာ၊သားေတာ္ငယ္ ျဗဧကထို႔စရို႕ တို႕ႏွင့္အတူ အယုဒၶယသို႕ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။ ( ပိႆေလာက္မွ သူေဌးသူၾကြယ္မ်ားကိုပါ ျဗမဟိန္က ဖမ္းေခၚသြားခဲ့သည္။ )

ဤအေၾကာင္းကို ဘုရင့္ေနာင္မင္းၾကီးသိလွ်င္ ျဗမဟာဓမၼရာဇာကို ကူညီရန္ ဟံသာ၀တီတပ္မ ႏွစ္တပ္ ကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ျဗမဟာဓမၼရာဇာကိုလည္း ထီးျဖဴ မကိုဋ္ေပးကာ " အယုဒၶယတြင္ ငါ့သားမင္းျပဳရန္ အေၾကာင္းေပၚေခ်ျပီ " ဟု ရင္းႏွီးစြာ မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ျဗမဟာဓမၼရာဇာ သည္ ဟံသာ၀တီတပ္ႏွစ္တပ္ႏွင့္အတူ ပိႆေလာက္သို႕ ျပန္သည္။ ( ဘုရင့္ေနာင္က သီတင္းကၽြတ္မွ ခ်ီလာမည္ျဖစ္သည္။ )

ေအဒီ ၁၅၆၈ မိုးေလကင္းလြတ္ သီတင္းကၽြတ္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္သည္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ အယုဒၶယသို႕ခ်ီသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ယိုးဒယားမင္းက လင္းဇင္း (လာအို) မင္း ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ပိႆေလာက္ကို ၀ိုင္းရံ ထားသျဖင့္ ထိုတပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ျပီး ျဗမဟာဓမၼရာဇာကို ကယ္ဆယ္ခဲ့သည္။

အႏၱရာယ္မ်ားကင္းရွင္းသြားေသာအခါ ဘုရင့္ေနာင္သည္ အယုဒၶယျမိဳ႕အား ႏြားကို ျခံေလွာင္သကဲ့သို႕ ပတ္ပတ္လည္ ၀န္းရံထားခဲ့သည္။ ( ျဗမဟာဓမၼရာဇာသည္ ဟံသာ၀တီအိမ္ေရွ႕မင္းႏွင့္အတူ အယုဒၶယျမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ တပ္စြဲကာ ၀န္းရံခဲ့သည္ ဆို၏။ )

ဘုရင့္ေနာင္ ၀န္းရံထားစဥ္ ရဟန္းလူထြက္ ယိုးဒယားမင္းသည္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ထိုအခါ ျဗမဟိန္သည္ စိတ္ဓာတ္က်ကာ စစ္ေျပျငိမ္းရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ဟံသာ၀တီတပ္သို႕ ရိကၡာမ်ား လက္ေဆာင္မ်ား ဆက္သခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းၾကီးက ျမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္သာ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ယိုးဒယားတို႕ကလည္း စစ္ကိုသာ ရပ္စဲလိုျပီး လံုး၀ အညံ့ခံရန္ကိုမူ ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

ထိုအခါ ဘုရင့္ေနာင္သည္ ယိုးဒယားလူမ်ိဳး အမတ္ၾကီး ေအာက္ျဗစကၠိ ကို သူလွ်ိဳအျဖစ္ အသံုးခ်ကာ ယိုးဒယားတို႕၏ စစ္ေရးကို စိမ့္၀င္ထိုးေဖာက္ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ၁၅၆၉ တြင္ အယုဒၶယကို ဘုရင့္ေနာင္မင္းၾကီး အလုိေတာ္ျပည့္ခဲ့သည္။

ဘုရင့္ေနာင္သည္ ကတိအတိုင္း ျဗမဟာဓမၼရာဇာကို ယိုးဒယားထီးနန္းတြင္ "ေခ်ာင္ဖေစာင္ေခြ" ( ေစာ္ဘြားေသာင္က်ည္ ) ဟူေသာဘြဲ႕့ျဖင့္ နန္းတင္ေပးခဲ့သည္။ ျဗမဟာဓမၼရာဇာကလည္း ဘုရင့္ေနာင္ကို မိမိ၏ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ သမီးေတာ္ ျဗသု၀ဏၰေဒ၀ီ (ေခၚ) ဆုပန္ကလ်ာကို ဆက္သခဲ့သည္။

အယုဒၶယမင္း ျဗမဟာဓမၼရာဇာသည္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္၏ သစၥာကို ေက်ေက်နပ္နပ္ခံယူကာ ဘုရင့္ေနာင္ နတ္ရြာစံသည့္အခ်ိန္ထိ ပ်၀ပ္က်ိဳးႏြံစြာ ဆက္ဆံခဲ့သည္။

ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.