ႏွလံုးသားထဲမွာ ဘုရားတည္ပါ


လူ႕ျပည္မွာ ႏွစ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္လွ်င္ 

သာသနာကြယ္ႏိုင္သည္။

ႏွလံုးသားမွာဘုရားတည္ၿပီးသူ

နတ္ျပည္ေရာက္သြားလွ်င္

ႏွစ္ေပါင္း ကုေဋခ်ီးၿပီး သာသနာ တည္၏။

ျဗဟၼာျပည္ေရာက္လွ်င္ ကပ္ (ကမ႓ာ) ခ်ီၿပီး ၾကာရွည္၏။

နိဗၺာန္မေရာက္မခ်င္း ဗုဒၶသာသနာ တည္ၿမဲ၏။ေမ
Powered by Blogger.