မိန္းမလ်ာ ပံုစံ သရုပ္ေဆာင္ရတာ ေငြကုန္ေၾကးက် ပို မ်ားတယ္...ခင္လိူင္

ပရိသတ္ အားေပးမူအခိုင္အမာ ရရွိထားတဲ့ ခင္လိူင္က မိန္းမလ်ာ ပံုစံသရုပ္ေဆာင္ရတာက ေငြကုန္ေၾကးက်ပိုမ်ားတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ မိန္းမ လ်ာ ပံုစံနဲ႔တူေအာင္ မိန္းမ ပစၥည္း
ေတြ အဝတ္အစား အသုံးအေဆာင္
ဖိနပ္ စသည္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ဝယ္ျခမ္းရတဲ့အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့အကုန္က် ပိုမ်ားသလို ပိုၿပီးအလုပ္လည္း ရူပ္တယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။ မိန္းမလ်ာ ဇာတ္ရုပ္နဲ႔
ပရိသတ္အားေပးမူရွိတဲ့အတြက္ ပိုၿပီး
ေက်နပ္ မိတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ မိန္းမ
လ်ာ ဇာတ္ရုပ္နဲ႔ တူညီမူရွိေအာင္
အသုံးအႏူန္းေတြက အစ ေလ့လာျပင္ဆင္တယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။
Powered by Blogger.