သတိ-သတိ-သတိ

သတိကား သဒၶါႏွင့္ပညာ ညီမွ်ေရးç သမာဓိႏွင့္၀ီရိယ ညီမွ်ေရး, သမာဓိ ႏွင့္ပညာ ညီမွ်ေရးတို႔အတြက္ အခါခပ္သိမ္း
အျမဲတမ္း အလိုရွိအပ္ေသာ တရားျဖစ္၏။ အခါခပ္သိမ္း ေနရာတုိင္း၌ အားေကာင္းမွသာလွ်င္ သင့္ျမတ္ ၏။ 

မွန္ေပသည္--- သတိသည္ ဥဒၶစၥ၏ ဘက္ေတာ္သား ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ စြမ္းအင္လြန္ကဲေနေသာ သဒၶါ, စြမ္းအင္လြန္ကဲေနေသာ
၀ီရိယ, စြမ္းအင္ လြန္ကဲေနေသာ ပညာတုိ႔၏ အားအစြမ္းေၾကာင့္ ဘာ၀နာစိတ္ကို အာနာပါန ပဋိဘာဂနိမိတ္ကဲ့သို႔ေသာ
သမထအာ႐ံုမွ အျခားအာ႐ံုသို႔ ပ်ံ႕လြင့္သြားျခင္း ( ဥဒၶစၥဘက္သို႔ က်ေရာက္ျခင္း)မွလည္း ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏ (
မက်ေရာက္ ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏)။ ဘာ၀နာအာ႐ံု၌ ပ်င္းရိျခင္း(ေကာသဇၨ)၏ ဘက္ေတာ္သားျဖစ္ေသာ
သမာဓိေၾကာင့္ ေကာသဇၨ (ပ်င္းရိျခင္း)ဘက္သုိ႔ က်ေရာက္ျခင္းမွလည္း စိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏ (
မက်ေရာက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏)။

ထုိေၾကာင့္ အလံုးစံုေသာ ဟင္းလ်ာတုိ႔၌ ဆားခတ္ျခင္း ကို
အလိုရွိအပ္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း, အလံုးစံုေသာ မင္းမႈကိစၥတို႔၌ လုပ္ငန္း ကိစၥ အ၀၀တို႔၌ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာေသာ
အမတ္ႀကီးကို အလိုရွိအပ္သကဲ့သုိ႔ လည္းေကာင္း အလားတူပင္ အလံုးစံုေသာ ကမၼ႒ာန္းတုိ
႔၌ လီန (ဘာ၀နာလုပ္ငန္းခြင္မွ စိတ္ဓာတ္တြန္႔ဆုတ္ရာ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းရာ) အခါ, ဥဒၶစၥ ( ဘာ၀နာအာ႐ံုမွ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ရာ)အခါ
ဟူေသာ အလံုးစံုေသာ အခ်ိန္အခါ တုိ႔၌ သတိကို အလိုရွိအပ္ေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေရွးေရွးအ႒ကထာတို႔၌ ဤသို႔
ဖြင့္ဆုိထားေတာ္မူၾက၏။

" သတိကိုကား အခါခပ္သိမ္း ဘာ၀နာလုပ္ငန္းခြင္တုိင္း၌ စိတ္ဓာတ္ က်ဆင္းရာအခါ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ရာအခါတု႔ိိ၌
အလိုရွိအပ္၏ဟု ဘုရားရွင္သည္ ေဟာၾကားထားေတာ္မူ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း? ဘာ၀နာကုသိိုလ္စိတ္သည္ သတိလွ်င္
ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္း ပုန္းေအာင္းမွီခုိရာ ရွိ၏။ မေရာက္ေသးေသာ တရားထူးတရားျမတ္သို႔ ေရာက္ရွိျခင္းငွာ
မသိရေသးေသာ တရားထူး တရားျမတ္ကို သိျခင္းငွာ ဘာ၀နာကုသိုလ္စိတ္သည္ သတိကို မွီခိုရ၏။ "

" တစ္ဖန္ သတိသည္ အာနာပါနပဋိဘာဂနိမိတ္ကဲ့သို႔ေသာ ဘာ၀နာအာ႐ံုကိုလည္း မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးတတ္၏။
ဘာ၀နာစိတ္ကုိလည္း ဘာ၀နာအာ႐ံုကို အမွတ္ရေနေအာင္ ဘာ၀နာအာ႐ံုမွ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေအာင္ ေဘးအာ႐ံုသို႔
မေရာက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးတတ္၏။ ထိုေၾကာင့္ ယင္းသတိကို ၀ိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈဆင္ျခင္ေသာ
ေယာဂါ၀စရပုဂၢိဳလ္၏ ဉာဏ္တြင္ အာနာပါနပဋိဘာဂနိမိတ္ကဲ့သို႔ေသာ ဘာ၀နာအာ႐ံုႏွင့္ ဘာ၀နာစိတ္ကို
ေစာင့္ေရွာက္ေပးတတ္ေသာ သေဘာတရားဟု ေရွး႐ႈထင္လာ၏။ သတိႏွင့္ ကင္း၍ ဘာ၀နာစိတ္ကို ခ်ီးပင့္ျခင္း
ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း ( စိတ္ဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း စိတ္ဓာတ္ကို ႏွိပ္ကြပ္ေပးျခင္း) သည္ မျဖစ္ႏုိင္။ "

ထိုေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က သတိကို သဗၺတၳိက (အခါခပ္သိမ္း အလို ရွိအပ္၏) ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူေပသည္။
(၀ိသုဒၶိ၊၁၊၁၂၅-၁၂၆။ မဟာဋီ၊၁၊၁၅၀-၁၅၄၊၊)

"ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ "
Powered by Blogger.