ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး

ျမတ္စြာဘုရားသည္-

၁။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။
၂။ အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။
၃။ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။
၄။ ေကာင္းေသာ စကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။
၅။ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။
၆။ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာ ရထိ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။
၇။ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။
၈။ သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’ မည္ေတာ္မူပါ ေပ၏။
၉။ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

တရားဂုဏ္ေတာ္(၆)ပါး
ျမတ္စြာဘုရားေဟာေသာ တရားေတာ္သည္-
၁။ ေကာင္းစြာေဟာထားေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း။
၂။ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း။
၃။ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ တရားေတာ္ပါ့ေပတည္း။
၄။ လာလွည့္ ႐ႈလွည့္ဟု ျပထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း။
၅။ မိမိ၏ ကိုယ္ထဲစိတ္ထဲ၌ ေဆာင္ ယူထားထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း။
၆။ အရိယာ ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္ငသိႏိုင္ခံစားႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း။

သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး

ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ သံဃာေတာ္သည္-
၁။ ေကာင္းေသာအက်င့္ ရွိပါေပ၏။
၂။ ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏။
၃။ မွန္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏။
၄။ ေလ်ာ္ကန္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါ ေပ၏။

(အစံုအားျဖင့္ ေလးစံု, ပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ ရွစ္ပါးအေရအတြက္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ သံဃာေတာ္သည္)

၅။ အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏။
၆။ ဧည့္သည္တို႔အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကိုေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏။
၇။ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏။
၈။ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းကို ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏။
၉။ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳစုရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။
Powered by Blogger.