သာမန္ဘုန္းရွင္ကံရွင္ေတြြ မဟုတ္ဘူး

မဟားစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက
ေျပာခဲ့ပါတယ္

သာသနာျပဳ ဖို ့ဆိုတာ
သာမန္ဘုန္းကံနဲဲ ့ မရဘူးတဲဲံ့
အင္မတန္ကံေကာင္းမွ ရတာ တဲ့

ဘုန္းလည္းရွိမွ
ကံလည္းရွိမွ
ဥာဏ္လည္းရွိမွ တဲ့

ေတာ္ယံုနဲ ့သာသနာမျပဳ နိ ုင္ဘူးတဲ့

ဒါဆိုရင္

ကိုယ့္ fri ေတြ တရားသိဖို ့
ကိုယ္က share လိုက္တဲ့ ကုသိုလ္ဟာ

မိတ္ေဆြတို ့အတြက္
သာမန္ဘုန္းကံနဲ ့ မရနိ ုင္ဘူးေပါ့

အဲဒီကုသိုလ္ရဖို ့က

fb ဆိုတာၾကီးလည္း ေပၚရမယ္

ဘာသာေရးပို ့စ္တင္သူေတြလည္း
ရွိရမယ္

အဲဒီႏွစ္ခု တိုက္ဆိုင္မွ အဲဒီကုသိုလ္
ရနိ ုင္တာ

အခု ျပည့္စံုေနျပီ

မိတ္ေဆြတို ့ဟာ
သာမန္ဘုန္းရွင္ကံရွင္ေတြ
မဟုတ္ဘူးဆိုတာ
နားလည္လိုက္ၾကပါ

Wai Lin Aung
Powered by Blogger.