စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အလြယ္ကူဆံုး ေနရာအျဖစ္ စင္ကာပူ ဆက္လက္ရပ္တည္

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္မႈ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး စင္ကာပူသည္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ အလြယ္ကူဆံုး ေနရာအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Doing Business 2016 အစီရင္ခံစာတြင္ ကမၻာ့တစ္၀န္း ၁၈၉ ေနရာ၌ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ကူ အဆင္ေျပမႈတုိ႔ကို စာရင္းျပဳစုခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ယခုႏွစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာ ခ်ိန္ညိႇခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ထိပ္ဆံုး ၁၀ ေနရာအတြက္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။ နယူးဇီလန္က အဆင့္ (၂) ေနရာတြင္ ဆက္လက္ ရွိေနခဲ့ၿပီး ဒိန္းမတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔က အစဥ္အလိုက္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ဆီြဒင္က အဆင့္ (၈) ရရွိခဲ့ၿပီး ေနာ္ေ၀က အဆင့္ ၉ ျဖစ္သြားခဲ့ကာ ဖင္လန္က အဆင့္ ၁၀ ၌ ဆက္လက္ ရွိေနခဲ့သည္။ (၁၃) ႏွစ္ေျမာက္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းကြပ္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္း စတင္ခ်ိန္မွသည္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈတုိ႔အထိ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားက အေထာက္အကူျပဳမႈ၊ အဟန္႔အတား ျပဳမႈတုိ႔ကို ေလ့လာခဲ့သည္။

ေခတ္သစ္ စီးပြားေရးသည္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား မရွိဘဲ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ညံ့ဖ်င္းေသာ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး တံု႔ေႏွးသြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ စီးပြားေရးပညာရွင္ ကာအူရွစ္ဘာဆူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕မႈအတြက္ စစ္တမ္းျပဳစု အဆင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို အားေပးျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ဇြန္ ၁ ရက္မွ စ၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမ ၁၈၉ ေနရာတြင္ ၁၂၂ ေနရာ၌ စည္းမ်ဥ္းထိန္းကြပ္မႈမ်ား တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အတိုးတက္ဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံကို ကမၻာ့ဘဏ္က ဦးစားေပး ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ေကာ္စတာရီကာ (အဆင့္ ၅၈)၊ ယူဂႏၶာ (အဆင့္ ၁၂၂)၊ ကင္ညာ (အဆင့္ ၁၀၈)၊ ေမာ္႐ူေတးနီးယား (အဆင့္ ၁၆၈)၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္ (အဆင့္ ၈၇)၊ ကာဇက္စတန္ (အဆင့္ ၄၁)၊ ဂ်ေမကာ (အဆင့္ ၆၄)၊ ဆီနီေဂါ (အဆင့္ ၁၅၃) ႏွင့္ ဘီနင္ (အဆင့္ ၁၅၈) တုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အီရစ္ထရီးယားႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အဆုိးဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ စာရင္း၀င္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ အဆုိးဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံ စာရင္းတြင္ အာဖရိကႏိုင္ငံ အမ်ားစု ပါ၀င္ခဲ့သည္။ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံက အဆင့္ (၁၈၈)၊ ေတာင္ဆူဒန္က (၁၈၇)၊ ဗင္နီဇြဲလားက (၁၈၆)၊ ဗဟိုအာဖရိကသမၼတႏိုင္ငံက (၁၈၅)၊ ကြန္ဂိုက (၁၈၄)၊ ခ်ဒ္က (၁၈၃)၊ ေဟတီက (၁၈၂)၊ အင္ဂိုလာက (၁၈၁)၊ အီေကြတုိရီယယ္ဂီနီက (၁၈၀) တို႔ အသီးသီး ရရွိခဲ့သည္။

Ref:AFP

Powered by Blogger.