ဘုရားရွင္၏ဝိပါတ္ေတာ္ (12)ပါး

ခာက္ႏွစ္ပတ္လံုဒုကၠရစရိယာက်င့္ရျခင္း
စိဥၥမာဏ၏အစြပ္စြဲခံရျခင္း
သုၵရီပရိဗိုဇ္မ၏အစြက္စြဲခံရျခင္း
ထိုမိန္းမေသေလေသာေႀကာင့္ မင္းႏွင့္တကြ
ၿပည္သူတို့၏ယံုမွားစြပ္စြဲမွု့ကိုခံရျခင္း
ေဒဝဒတ္ေက်ာက္ျဖင့္ခ်သည္ကိုခံရျခင္း
ေက်ာက္ခ်ပ္ကြာ၍ေျခမေတာာ္၌
ႀကိတ္မိသည္ကိုခံရျခင္း
ေသြးစိမ္းတည္ေသာေႀကာင့္ဇီဝကဓားျဖင့္
ခြဲသည္ကိုခံရျခင္း
နာဠာဂီရိဆင္ျဖင့္တိုက္သည္ကိုခံရျခင္း
ေခါင္းေတာ္ရံခါခဲသည္ကိုခံရျခင္း
ဝါတြင္းသံုးလပတ္လံုး မုေယာဆြမ္းကိုသာ
ဘုန္းေပးရျခင္း
ေက်ာက္ကုန္းေတာ္နာရျခင္း
ပရိနိဗၺန္ျပုခါနီး၌ဝမ္းေတာ္လားရျခင္း

ေမရီေအာင္
Powered by Blogger.